دسته: پاورپوینت های مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس 11 ورود اسلام به ایران مطالعات اجتماعی هشتم

پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی هشتم پاورپوینت درس 11 ورود اسلام به ایران مطالعات اجتماعی هشتم پاورپوینت درس یازدهم مطالعات...

aval motaleaat hashtom darse5اسلاید معرفی

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه فصل 3 نوجوانان و قانون شما نوجوانان، سرمایه ای بزرگ هم...

aval motaleaat hashtom darse4اسلاید معرفی

پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه

پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه درس 4 وظایف دولت دولت و شهروندان آشنا شدید. همهٔ کسانی...

aval motaleaat hashtom darse3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه فصل 2 نقش دو لت در ادارۀ کشور حتماً تاکنون واژهٔ...

aval motaleaat hashtom darse2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه درس 2 تعاون (2) تعاون، تنها به خانه و مدرسه و...

aval motaleaat hashtom darse1اسلاید معرفی

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه فصل ١ پیامبر گرامی اسلام حضرت محمّد ،اعضای جامعه را به...

aval motaleaat hashtom darse15اسلاید معرفی

پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه هشتم درس 15 حملۀ چنگیز و  تیمور به ایران مغولان که بودند؟ مغولان از اقوام...

aval motaleaat hashtom darse16اسلاید معرفی

پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی هشتم پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه هشتم درس 16 پیروزی فرهنگ بر شمشیر نیاکان ما چگونه...

پاورپوینت درس24 مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس24 مطالعات اجتماعی پایه هشتم درس 24 قارۀ استرالیا و اقیانوسیه موقعیت و وسعت اقیانوسیه کوچک ترین قارهٔ کره...