تحقیق درباره عملیات روانی از نظریه تا عمل

تحقیق درباره عملیات روانی از نظریه تا عمل

فهرست مطالب
عملیات روانی از نظریه تا عمل 1
چکیده 1
مقدمه 2
شناخت مخاطب 2
زمان 3
گفتمان 4
یک داستان با دو روایت 6
ظهور و سقوط یک ساختار 11
نتیجه‌گیری 15
منابع 17

چکیده
در این مقاله؛ عوامل شناخت از بعد مخاطب؛ زمان و ویژگی‌های آن و گفتمان درگیری و جنگ با محوریت بحث عملیات روانی در بخش نظری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس در بخش عملی؛ به دو مورد از تلاش های مرتبط با عملیات روانی؛ شامل یک عمل مربوط به ساختار عملیات روانی در امریکا پس از ۱۱ سپتامبر و یک مورد روایی

این تحقیق در 19 صفحه تنظیم شده است فونت 14 ب نازنین کاملا منظم ومرتب شامل صفحه بسم الله ، صفحه معرفی ، صفحه فهرست مطالب ، متن تحقیق و منابع می باشد که به صورت عالی و مرتب تنظیم شده صفحه بندی جداگانه هر دوفایل pdf و word