تحقیق درباره عملیات روانی از نظریه تا عمل

تحقیق درباره عملیات روانی از نظریه تا عمل

تحقیق درباره عملیات روانی از نظریه تا عمل

فهرست مطالب
عملیات روانی از نظریه تا عمل 1
چکیده 1
مقدمه 2
شناخت مخاطب 2
زمان 3
گفتمان 4
یک داستان با دو روایت 6
ظهور و سقوط یک ساختار 11
نتیجه‌گیری 15
منابع 17

چکیده
در این مقاله؛ عوامل شناخت از بعد مخاطب؛ زمان و ویژگی‌های آن و گفتمان درگیری و جنگ با محوریت بحث عملیات روانی در بخش نظری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس در بخش عملی؛ به دو مورد از تلاش های مرتبط با عملیات روانی؛ شامل یک عمل مربوط به ساختار عملیات روانی در امریکا پس از ۱۱ سپتامبر و یک مورد روایی

این تحقیق در 19 صفحه تنظیم شده است فونت 14 ب نازنین کاملا منظم ومرتب شامل صفحه بسم الله ، صفحه معرفی ، صفحه فهرست مطالب ، متن تحقیق و منابع می باشد که به صورت عالی و مرتب تنظیم شده صفحه بندی جداگانه هر دوفایل pdf و word

مطالب مرتبط