بازی سازی، گیمیفیکیشن یا Gamification

بازی سازی، گیمیفیکیشن یا Gamification گیمیفیکیشن (Gamification) با Game Theory  اشتباه نشودگیمیفیکیشن یعنی استفاده از “تفکر بازی”(Game thinking) و “مکانیک...