شروع قتل عمد

شروع به قتل عمد مقدمه به رغم حذف ماده (18) قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1370، که به...