ویژگی های جمعیتی استان اردبیل

ویژگی های جمعیتی استان اردبیل جمعیت شهرهای استان اردبیل براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ خورشیدی: دانلود فایل ورد ویژگی...