دسته: دانش آموزی

پاورپوینت درس پنجم شهر من زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس5 زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس پنجم شهر من زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس 5شهر من MY...

پاورپوینت درس چهارم سلامتی من زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس4زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس 4 سلامتی من زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس چهارم سلامتی من زبان...

پاورپوینت فصل پنجم حس و حرکت علوم تجربی پایه هشتم

پاورپوینت فصل5 حس و حرکت علوم پایه هشتم پاورپوینت فصل پنجم حس و حرکت علوم تجربی پایه هشتم پاورپوینت فصل...

پاورپوینت درس ششم تنظیم هورمونی علوم تجربی هشتم

پاورپوینت فصل6 تنظیم هورمونی علوم پایه هشتم پاورپوینت درس ششم تنظیم هورمونی علوم تجربی هشتم پاورپوینت فصل 6 تنظیم هورمونی...

پاورپوینت درس هفتم الفبای زیست فناوری علوم تجربی هشتم

پاورپوینت فصل 7 الفبای زیست فناوری پایه هشتم پاورپوینت درس هفتم الفبای زیست فناوری علوم تجربی هشتم پاورپوینت درس 7...

پاورپوینت درس هشتم تولید مثل در جانداران علوم تجربی پایه هشتم

پاورپوینت درس 8 علوم پایه هشتم پاورپوینت درس هشتم تولید مثل در جانداران علوم تجربی هشتم پاورپوینت درس هشتم تولید...

پاورپوینت درس نهم الکتریسیته علوم تجربی پایه هشتم

پاورپوینت فصل9علوم پایه هشتم الکتریسیته پاورپوینت درس نهم الکتریسیته علوم تجربی پایه هشتم پاورپوینت درس نهم الکتریسیته علوم تجربی هشتم...

پاورپوینت درس دوازدهم قدرت و اقتدار جامعه شناسی سوم دبیرستان

پاورپوینت درس12 جامعه شناسی2علوم انسانی پاورپوینت درس دوازدهم قدرت و اقتدار جامعه شناسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس12 جامعه شناسی سوم...

پوشش،رنگ لباس و روش گرم کرن منازل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و و نواحی گرمسیر

پوشش،رنگ لباس و روش گرم کرن منازل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و و نواحی گرمسیر

پوشش،رنگ لباس و روش گرم کرن منازل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و و نواحی گرمسیر...