دسته: پیام های آسمانی

پاورپوینت درس نهم به سوی پاکی پیام های آسمانی هفتم

پاورپوینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم پاورپوینت درس نهم به سوی پاکی پیام های آسمانی هفتم پاورپوینت درس 9 به سوی پاکی پیام های آسمانی هفتم پاورپوینت درس نهم پیام های آسمانی هفتم درس...

اهمیت خودشناسی

اهمیت خودشناسی

اهمیت خودشناسی اهداف پژوهش: 1-پی بردن به اهمیت خود شناسی 2-پی بردن به ضرورت خودشناسی و تاثیر آن در زندگی انسان ها 3-اهمیت خودشناسی و ارتباط آن با خداشناسی 4-تاثیرات روانی خودشناسی بر تصمیم گیری...

پاورپوینت درس16پیام های آسمانی پایه هفتم

پاورپوینت درس16پیام های آسمانی پایه هفتم

پاورپوینت درس16پیام های آسمانی پایه هفتم درس شانزدهم نشان عزّت دو روز بیشتر تا پایان مسابقهٔ عکاسى باقى نمانده بود و من هنوز موضوع مناسبى براى عکاسى پیدا نکرده بودم. آن روز در راه مدرسه...

aval payamhayee asemani haftom drese15اسلاید معرفی

پاورپوینت درس15پیام های آسمانی پایه هفتم

پاورپوینت درس15پیام های آسمانی پایه هفتم درس پانزدهم سربازان شیطان سرباز سلامِ نظامی داد و گفت: جناب فرمانده، مدت زیادی است که شهر را محاصره کرده ایم. سربازان دشمن که در شهر سنگر گرفته اند...

پاورپوینت درس14پیام های آسمانی پایه هفتم

پاورپوینت درس14پیام های آسمانی پایه هفتم

پاورپوینت درس14پیام های آسمانی پایه هفتم درس چهاردهم کمال هم نشین گِلی خوشبوی در حمام روزی                                      ...

پاورپوینت درس13پیام های آسمانی پایه هفتم

پاورپوینت درس13پیام های آسمانی پایه هفتم

پاورپوینت درس13پیام های آسمانی پایه هفتم فصل پنجم اخلاق سال گذشته با ویژگی های یک دانش آموز نمونه آشنا شدیم. دانستیم که او از وقت خود به خوبی استفاده می کند،به معلمش احترام می گذارد...

پاورپوینت درس12پیام های آسمانی پایه هفتم

پاورپوینت درس12پیام های آسمانی پایه هفتم

پاورپوینت درس12پیام های آسمانی پایه هفتم درس دوازدهم نماز جماعت وقت اذان که می شد، با حسرت فراوان به صدای اذان مسجد پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه وآله گوش می داد. از اینکه نمی توانست...