منابع سلولی در کلیه ها

منابع سلولی در کلیه

سلول هاى اولیه کلیه:

منابع سلولی در کلیه : این سلول ها را مى توان از کلیه سالم یا بیمار دریافت کرد. سلول هاى توبول نزدیک نقش مهمى درعملکرد فیزیولوژى کلیه دارند. مشکل اصلى این سلول ها این است که بیان ژن هاى اساسى را در پاسا ژ دادن از دست مى دهند بنابراین تنها بعد از دو تا پنج پاساژ قابل استفاده اند.

در روش دیگر، تمامى سلول هاى آتولوگ کلیه استفاده مى شوند. در این جا، دو زیر مجموعه سلولى داریم؛ یک، جمعیت غنى از سلول هاى توبول و دو، جمعیتى از سلول هاى حساس به اکسیژن که EPO جمعیت سلولى4Bتولید مى کنند. استفاده از سلول هاى شاخه صعودى و ضخیم لوله هنله و توبول دور نیز در درمان صدمات کلیوى مؤثر است. درباره سلول های بنیادی خونسازخونی بخوانید…

سلول هاى بنیادى پرتوان

سلول هاى بنیادى جنینى یک نوع از این سلول ها هستند که براى تمایز به سلول هاى توبول و سلول هاى پرتوان القایى نوع دیگر هستند که براى پودوسیت استفاده مى شوند. سلول هاى دیگر این دسته یعنى سلول هاى iPSC را مى توان ازمزانژیوم انسانى، سلول هاى کلیوى موجود در ادرار و فیبروبلاست هاى بیماران کلیوى به دست آورد.

منابع سلولی در کلیه
محل قرار گیری سلو ل ھای پیشرو در کلیه انسان

سلول هاى بنیادىAdult و Fetal:

منابع سلولی در کلیه : کار با این سلول ها از نظر ایمنى واخلاقى مطمئنتر است. یک نوع ازسلول هاى بنیادى Fetal سلول هایى هستند که از مایع آمنیوم مشتق مى شوند و توانایى تمایز بالایى دارند ولى تراتوما تشکیل نمى دهند. در تحقیقى، سلول هاى به دست آمده از آمنیوم نوزاد پسر در هفته 12 تا 18 حاملگى که داراى Lac-Z است را به کلیه جنینى تزریق کردند و آن را در محیط برو نتنى کشت دادند و تواستند کلیه جنینى را به دست آورند. سلول هاى بنیادى Adult مانند سلول هاى بنیادى مغز استخوان، چربى، عصبى مغز، خونى، کبد و اپیتلیال از رده سلول هاى دیگرى هستند که مى توانند در بازسازى کلیه استفاده شوند.

منبع:
نویسندگان فرزانه اعوانى
دانشجوى دکترى مهندسى بافت
دانشگاه صنعتى امیرکبیر

مطالب مرتبط