عواملی که نظم کلاس را بر هم می زنند

عواملی که نظم کلاس را بر هم می زنند

عواملی که نظم کلاس را بر هم می زنند

تحقیق درباره عواملی که نظم کلاس را بر هم می زنند 

تحقیق عواملی که نظم کلاس را بر هم می زنند 

چه چیزهایی نظم کلاس را بر هم می زنند

 این عوامل را به دو دسته کلی می توان تقسیم کرد عواملی ناشی از رفتار معلم و عوامل ناشی از مشکلات عاطفی و رفتاری دانش آموزان.
عوامل ناشی از رفتار معلم: در بررسی های انجام شده رفتار های زیر در رابطه با برخورد معلمان با دانش آموزان مشاهده شده است:
……………………….

عوامل ناشی از رفتار دانش آموزان:

انواع رفتارهای زیر که موجب بر هم خوردن نظم کلاس و در نتیجه اخلال در آموختن می شود از دانش آموزان دوره ابتدایی مشاهده می شود.
الف- رفتارهای حرکتی: بلند شدن از جای خود- ایستادن- دویدن- جستن- پریدن، راه رفتن در کلاس، روی میز رفتن، جا به جا کردن میز و نیمکت و غیره.
ب- رفتارهایی که موجب تولید صدا . ……..
این تحقیق به صورت فایل وردword در 2 صفحه تنظیم شده که به صورت رایگان می توانید دریافت کنید.

http://masterdoc.ir/download/2018/12/nazmkellas.docx


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط