مهمترین سوالات برای شروع مکالمه و داشتن اعتماد به نفس

سوال مهم برای شروع مکالمه و داشتن اعتماد به نفس

مهمترین سوالات برای شروع مکالمه

مهمترین سوالات برای شروع مکالمه و داشتن اعتماد به نفس

مهمترین سوالات برای شروع مکالمه

Learning English

Do you enjoy speaking English ? 

   آیا از مکالمه انگلیسی لذت می برید؟

What is the best way to improve your speaking?

بهترین  روش برای بهبود مکالمه شما چیه؟

What is the best way to improve your listening?

بهترین  روش برای بهبود شنیداری شما چیه؟

What is the best way to improve your vocabulary?

بهترین  روش برای بهبود مکالمه شما چیه؟

What is the best way to improve your writing?

بهترین  روش برای بهبود نوشتداری شما چیه؟

What is the most difficult part of learning English?

دشوارترین بخش یادگیری زبان انگلیسی چیه؟

How is English different from your language?

زبان انگلیسی با زبان رسمی شما چقدر متفاوته؟

How can you be a good conversationalist?

شما چطور می توانید یک سخنور خوب بشوید؟

Motivational

Which person in your life has motivated you the most?

Who do you admire the most?

What is your definition of happiness?

Name three things that make you happy.

What are your strengths?

Think up three ways to spice up your life and share them with your partner.

What is your favorite saying?

به زودی تکمیل می شود……


تهیه و تنظیم مهرماه 98