تحقیق درباره عملیات روانی جنگ نرم در عصر اطلاعات

تحقیق درباره عملیات روانی جنگ نرم در عصر اطلاعات

تحقیق درباره عملیات روانی جنگ نرم در عصر اطلاعات

فهرست مطالب
مقدمه: 1
چکیده: 2
مهترین ابزارهاي جنگ روانی 3
مهمترین مخاطبان جنگ روانی نیز عبارتند از: 4
عوامل موثر در جنگ روانی: 4
عوامل ذهنی 4
عوامل محیطی 4
فناوریهای ارتباطی- اطلاعاتی به مثابه قدرت نرم 6
برخی نمونه های جنگ روانی برعلیه ایران از طرف استکبار 8
مرور برخی سناریوهای جنگ لبنان: 8
– راهبردهاي اساسي جنگ رواني 9
– برخي از مهمترين تاکتيکهاي جنگ رواني 10
سانسور Censorship 10
تحريف Disortion 11
ساختن يك يا چند دشمن فرضي To Make A Supposed Enemy 13
پاره ‌حقيقت‌گويي To release a part of truth 13
محك‌زدن To Test for Confirm 14
ادعا به جاي واقعيت Pretention instead of truth 15
اغراق 16
تفرقه 16
ترور شخصيت 16
شايعه Rumour 17
تاكتيك شايعه Rumour 18

تسطيح 19

همانندسازي 19
تاكتيك ماساژ پيام Spinning The Message 21
تاكتيك كلي‌بافي Generality Tactic 22
استفاده از دوخبر واقعي براي طرح يك‌خبرساختگي 26
استفاده از خبر براي تبليغات Promoting Special Interests Through News 27
نتیجه گیری: 28
منابع 29

مقدمه:
جنگ رواني از واژه‌هايي است كه تاكنون تعاريف متنوع و گوناگوني بر اساس شرايط استفاده از آن ارائه شده است. ارتش امريكا در مارس 1955 در آيين‌نامه رزمي خود تعريفي جالب از جنگ رواني در عرصه بين‌المللي ارائه كرد؛ جنگ رواني در آيين‌نامه ياد شده اين گونه تعريف شده است: «جنگ رواني استفاده دقيق و طراحي شده از تبليغات و ديگر اعمالي است كه منظور اصلي آن تأثيرگذاري بر عقايد، احساسات، تمايلات و رفتار دشمن

این تحقیق در 32 صفحه تنظیم شده است فونت 14 ب نازنین کاملا منظم ومرتب شامل صفحه بسم الله ، صفحه معرفی ، صفحه فهرست مطالب ، متن تحقیق و منابع می باشد که به صورت عالی و مرتب تنظیم شده صفحه بندی جداگانه هر دوفایل pdf و word


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط