تحقیق رابطه فقر و افراط گرایی در جوامع توسعه یافته و درحال توسعه

تحقیق رابطه فقر و افراط گرایی در جوامع توسعه یافته و درحال توسعه

تحقیق رابطه فقر و افراط گرایی در جوامع توسعه یافته و درحال توسعه

فهرست مطالب
مقدمه: 1
چکیده: 2
تفاوت انگیزه افراط گرایان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 2
فقر و خشونت؛ یک رابطه مستقیم 4
نمونه هایی از افراط گرایی بواسطه فقر 7
ظهور افراط گرایی در یمن 7
آفریقا: 8
حکومت‌های ضعیف، فقر و تروریسم 10
عامل فقر 10
نتیجه 12
منابع: 13

مقدمه:
الگوهاي رابطه فقر و افراط‌گرايي بين جوامع توسعه‌ يافته با كشورهاي در حال‌ توسعه يا توسعه ‌نيافته متفاوت است. افرادي كه در كشورهاي توسعه ‌يافته به اين گروه‌ ها ملحق مي‌شوند در مقايسه با كشورهاي توسعه ‌نيافته در وضعيت مالي بسيار بهتري هستند. براي ‌مثال 150 شهروند امريكايي ملحق شده به داعش اغلب از خانواده ‌هاي متوسط يا متوسط به بالا بودند. اما در كشورهاي توسعه‌ نيافته اغلب افراد ملحق ‌شده زير خط فقر هستند. تحقيقات

این تحقیق در 15 صفحه تنظیم شده است فونت 14 ب نازنین کاملا منظم ومرتب شامل صفحه بسم الله ، صفحه معرفی ، صفحه فهرست مطالب ، متن تحقیق و منابع می باشد که به صورت عالی و مرتب تنظیم شده صفحه بندی جداگانه هر دوفایل pdf و word


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط