تحقیق درباره دکترین وتاکتیک های جنگ های اطلاعاتی آمریکا

تحقیق درباره دکترین وتاکتیک های جنگ های اطلاعاتی آمریکا

تحقیق درباره دکترین وتاکتیک های جنگ های اطلاعاتی آمریکا

فهرست مطالب
مقدمه: 1
چکیده: 2
دکترین وتاکتیک های جنگ های اطلاعاتی آمریکا 3
تاریخچه ترادوک 3
مأموریت ترادوک 4
اولویت‌های کاری مقر فرماندهی آموزش و دکترین ارتش آمریکا عبارتند از: 4
مقر فرماندهی پذیرش‌های ارتش آمریکا (USAAC) 5
مرکز یکپارچه‌سازی توانمندی‌های ارتش آمریکا (ARCIC) 5
مرکز نیروهای مشترک ارتش آمریکا (CAC) 6
مرکز پشتیبانی نیروهای مشترک ارتش آمریکا (CASCOM) 6
مرکز تحلیل ترادوک ارتش آمریکا (TRAC) 6
مرکز درس‌های آموخته‌شده ارتش (CALL) 7
آموزش نظامی مقدماتی ارتش آمریکا (IMT) 8
دستورالعمل‌های میدانی (Field Manual) چیستند؟ 8
دستورالعمل میدانی رهبری ارتش آمریکا 8
استفاده از تکنیک‌های ویکی‌پدیا در دستورالعمل‌های میدانی 9
عملیات‌های اطلاعاتی 9
تدوین جدیدترین “دستورالعمل میدانی عملیات‌های اطلاعاتی” (FM 3-13) آمریکا در سال 2012 11
برنامه توانمندسازی عملیات‌های سایبری آمریکا 13
نتیجه گیری: 15
منابع: 16

مقدمه:

دکترین اطلاعاتی: تربیت سربازان نظامی و رهبران غیرنظامی، توسعه و ادغام توانمندی‌ها، مفاهیم و دکترین‌ها به منظور ایجاد یک ارتش توانا و آماده اعزام به منظور پشتیبانی از توانمندی رزمی مشترک….” در واقع این دکترین راهنمای اعمال نظامی است و شامل قواعد سریع و تغییرناپذیر نمی‌شود. دکترین، یک چارچوب مرجع عمومی برای کل نیروی نظامی است که به استاندارد شدن عملیات‌ها و تسهیل آمادگی نیروها کمک می‌کند.

این تحقیق در 18 صفحه تنظیم شده است فونت 14 ب نازنین کاملا منظم ومرتب شامل صفحه بسم الله ، صفحه معرفی ، صفحه فهرست مطالب ، متن تحقیق و منابع می باشد که به صورت عالی و مرتب تنظیم شده صفحه بندی جداگانه هر دوفایل pdf و word


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط