تحقیق درباره جایگاه جنگ روانی در راهبرد نظامی

تحقیق درباره جایگاه جنگ روانی در راهبرد نظامی

تحقیق درباره جایگاه جنگ روانی در راهبرد نظامی

فهرست مطالب
مقدمه: 1
چکیده: 2
مفاهيم و نظرات نظامي ـ سياسي ، رايج در جنگ رواني 3
استراتژي غيرمستقيم 4
نگاهي گذرا به سابقه جنگ رواني 5
تبليغات زيربناي جنگ رواني: 7
انواع جنگهاي رواني 8
الف)جنگ رواني استراتژيك : 8
ب) جنگ رواني تاكتيكي: 8
ج) جنگ رواني تحكيمي: 9
سابقه جنگ رواني در ايران: 9
مهمترین مخاطبان جنگ روانی نیز عبارتند از: 11
نتیجه گیری 15
منابع: 16

مقدمه:
«سن تزو» فرمانده نظامي و سياستمدار كهنه كار چيني در 24 قرن پيش، عقيده خود را پيرامون ون اهميت جنگ رواني و اثرش بر قواي دشمن ، اين گونه مطرح مي سازد.
«اصول جنگ عبارت است از تحميل اراده خود به دشمن و وادار كردن او به پراكنده شدن و كسب اطلاعات دايم از دشمن»
«چرچيل»، نخست وزير مشهور بريتانيا درباره جنگ رواني مي گويد:
«چه بسيار اتفاق افتاده كه جنگ رواني مسير تاريخ را تغيير داده است

این تحقیق در 18 صفحه تنظیم شده است فونت 14 ب نازنین کاملا منظم ومرتب شامل صفحه بسم الله ، صفحه معرفی ، صفحه فهرست مطالب ، متن تحقیق و منابع می باشد که به صورت عالی و مرتب تنظیم شده صفحه بندی جداگانه هر دوفایل pdf و word


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط