تحقیق درباره حرکت

تحقیق درباره حرکت

تحقیق درباره حرکت

تحقیق حرکت

دانلود تحقیق حرکت

دانلود تحقیق درباره حرکت

فهرست مطالب
مقدمه:    1
تاریخچه حرکت    2
حرکت چیست:    5
حرکت در همه جا و همه چیز:    6
معنای تندی در فیزیک چیست؟    6
تعریف تندی متوسط چیست؟    6
فرمول محاسبه تندی متوسط:    7
تندی لحظه ای چیست؟    7
سرعت متوسط چیست؟    7
فرمول سرعت متوسط:    8
تفاوت تندی و سرعت چیست؟    8
سرعت لحظه ای چیست؟    9
نمودار مکان زمان:    9
تبدیل نمودار مکان زمان به نمودار سرعت زمان:    10
فیزیک حرکت    10
قوانین حرکت    11
قانون اول    11
قانون دوم    12
دستگاه مختصات لخت    13
قانون سوم    13
نتیجه گیری:    14
منبع:    15

مقدمه:
فیلسوفان کهن بر این باور بودند که اجسام در حالت طبیعی ساکن هستند و برای اینکه یک جسم با سرعت یکنواخت به حرکت خود ادامه دهد، باید پیوسته نیرویی بر آن وارد شود در غیراین صورت به حالت «طبیعی» خود برمی‌گردد و ساکن می‌شود. اما نیوتن با بهره‌گیری از پژوهشهای گالیله به این پندار درست رسید که اگر جسمی با سرعت یکنواخت به حرکت درآید و نیرویی بیرونی به آن وارد نشود تا ابد با شتاب صفر به حرکت خود ادامه خواهد داد. این ویژگی را نیوتن در نخستین قانون….

تحقیق درباره حرکت fehresthrarakat

تحقیق درباره حرکت

این تحقیق به صورت فایل ورد در 17 صفحه تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی و مقدمه ، صفحه فهرست مطالب،صفحات تحقیق به صورت کاملا منظم و مرتب ، صفحه منابع ، نتیجه گیری …کاملا قابل ویرایش حجم فایل:479 کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط