برشور اتشفشان

برشور اتشفشان

برشور اتشفشان

آتشفشان:
آتشفشان روزنه‌ای در سطح زمین است که سنگ‌های گداخته، خاکستر و گازهای درون زمین، از آن به بیرون فوران می‌کنند. فعالیت آتشفشانی با برون‌افکنی سنگهای مذاب، با گذشت زمان، باعث پیدایش کوه‌های آتشفشانی بر سطح زمین شده است. آتشفشان‌ها معمولاً………………

دانلود برشور


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط