سوالات فصل هشتم کارها آسان می شود (1)

  سوالات فصل هشتم : کارها آسان می شود (1)

سوالات فصل هشتم کارها آسان می شود (1)

سوالات فصل هشتم کارها آسان می شود (1)

سوالات فصل هشتم کارها آسان می شود (1)

1- ماشین چیست؟ ماشین وسیله ای است که به ما کمک می کند تا کارها را آسانترانجام دهیم برای مثال جک اتومبیل، پیچ گوشتی، سطح شیبدار، قرقره، چرخ و محور همه ماشین هستند.
2- ماشین ها از چه راههایی به ما کمک می کنند؟ وارد کردن نیرو به جسم – تغییر حهت نیرو
3- ماشین ساده چیست؟ به ماشین هایی که پایه و اساس ساخت ماشینهای دیگر هستند ماشین ساده می گویند
4- ماشین های ساده چند گروه هستند. نام ببرید؟ دو گروه خانواده ی اهرم – خانواده ی سطح شیبدار.

5- اهرم چیست؟

اهرم میله ی بلند و محکمی است که نقطه ای از آن به چیزی یا جایی تکیه داده می شود.
6- اهرم چند قسمت دارد نام ببرید؟ سه قسمت،
  الف- تکیه گاه.
  ب- قسمتی که نیرو به آن وارد می شود.
  پ- قسمتی که اهرم برجسم نیرو وارد می کند یا محل قرار گرفتن جسم.
7- بازوی محرک به چه بخشی از اهرم می گویند؟ از نقطه ای که نیرو به اهرم وارد می شود تا تکیه گاه را بازوی محرک می گویند.
8- بازوی مقاوم به چه بخشی از اهرم می گویند؟ از نقطه ای که اهرم برجسم نیرو وارد می کند تا تکیه گاه را بازوی مقاوم می گویند.
9- اهرم ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟ اهرمها را براساس محل قرار گرفتن نیروی محرک، تکیه گاه و نیروی مقاوم به سه نوع تقسیم می کنند.

10- اهرم ها جند نوع هستند. نام ببرید؟ سه نوع،

الف: نوع اول – تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد مانند الاکلنگ – قیچی – انبردست – سیم چین – سیم بُر.
ب: نوع دوم – نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار دارد مانند چرخ دستی – فندق شکن – درنوشابه بازکن.   
پ: نوع سوم – نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد مانند موچین – یخ گیر- پَنس.
11- تفاوت اصلی اهرم نوع اول با دو نوع دیگر اهرم چیست؟ در اهرم نوع اول نیروی محرک ونیروی مقاوم برخلاف جهت هم حرکت می کنند و از آن می توان برای تغییر جهت نیرو استفاده کرد ولی در بقیه ی انواع اهرم چنین نیست.
را در اهرمهای نوع دوم و سوم، تغییر جهت نیرو وجود ندارد؟ زیرا در اهرمهای نوع دوم و سوم، تکیه گاه در یکی از دو سر اهرم قرار دارد.
13- ناخن گیر از چند اهرم درست شده است؟ دو اهرم، دسته ی ناخن گیر ( نوع دوم ) – پایه ی ناخن گیر ( نوع سوم ).

****** نکات مهم :

1- در اهرمها اگر از اصطکاک و وزن اهرم صرفنظر کنیم، این رابطه وجود دارد
   بازوی مقاوم × نیروی مقاوم = بازوی محرک × نیروی محرک.
2- خیلی از وسایلی که در زتدگی استفاده می کنیم، مثل اهرم عمل می کنند.
3- ماشین ها گاهی با افزایش نیرو ( مانند جک ماشین ) و گاهی با افزایش مسافت اثر نیرو ( مانند جاروی دسته بلند ) به ما کمک می کنند.
4- اهرمهای نوع اول همیشه برای تغییر جهت نیرو به کار می روند.
5- اهرم ها کدام کار را انجام نمی دهند؟  الف- تغییر جهت نیرو   ب- صرفه جویی در کار  پ- افزایش نیرو  ( گزینه ی ب )
6- هرچه بازوی محرک بلند تر از بازوی مقاوم باشد، اثر نیرو بیشتر است مانند قیچی آهن بُر.
7- هرچه بازوی مقاوم طولانی تر از بازوی محرک باشد، سرعت و مسافت اثر نیرو بیشتر است مانند قیچی معمولی.

سوالات بیشتر:

14- انرژی الکتریکی را از کجا به دست می آوریم؟ نیروگاههای آبی سدها، باتری ها، سلولهای خورشیدی، نیروگاههای گازی و بادی.

15- ما از انرژی الکتریکی چه استفاده هایی می کنیم؟ ایجاد گرما – ایجادحرکت – ایجاد نور- ایجاد نیروی آهنربایی

16- آیا می توانیم از انرژی الکتریکی، انرژی حرکتی به دست آوریم؟ مثال بزنید. بلی به وسیله ی استفاده از موتور الکتریکی.

17- موتور الکتریکی چیست؟ به وسیله ای که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند موتور الکتریکی می گویند.

18- آرمیچر چیست؟ آرمیچر یک موتور الکتریکی ساده است که اگر به باتری وصل شود، می چرخد و می تواند پروانه ی کوچکی را بچرخاند.

19- آیا همه ی وسایل برقی موتور الکتریکی دارند؟ خیر

20- چند وسیله را نام ببرید که در آن از موتور الکتریکی استفاده می شود؟ پنکه ( سقفی، دستی )، چرخ گوشت، لباسشویی، سشوار، درل برقی.

21- کدامیک از وسایل برقی خانه ی شما موتور الکتریکی دارند؟ پنکه، لباسشویی، سشوار، درل برقی، چرخ گوشت، میکسر، آب میوه گیری.

سوالات بیشتر :

انرژی الکتریکی را از کجا به دست می آوریم؟,

ما از انرژی الکتریکی چه استفاده هایی می کنیم؟ ,

آیا می توانیم از انرژی الکتریکی، انرژی حرکتی به دست آوریم؟,

موتور الکتریکی چیست؟ ,

آرمیچر چیست؟ ,

آیا همه ی وسایل برقی موتور الکتریکی دارند؟ ,

چند وسیله را نام ببرید که در آن از موتور الکتریکی استفاده می شود؟,

کدامیک از وسایل برقی خانه ی شما موتور الکتریکی دارند؟ ,

از ترکیب کربن و اکسیژن چه ماده ای به دست می آید؟,

تجزیه ی شیمیایی یعنی چه؟,

تجزیه ی الکتریکی یعنی چه؟ ,

از تجزیه ی آب چه موادی ( عناصری ) به دست می آید؟ ,

شیب یعنی چه؟ ,

چه موقع شیب سطح شیبدار کمتر است؟,

چه موقع شیب سطح شیبدار بیشتر است؟,

هرچه شیب سطح شیبدار کمتر باشد، نیروی کمتری برای بالا بردن جسم نیاز داریم,

هرچه شیب سطح شیبدار کمتر باشد، فاصله ی بیشتری را طی می کنیم,

هرچه شیب سطح شیبدار بیشتر باشد، نیروی بیشتری برای بالا بردن جسم نیاز داریم,

هرچه شیب سطح شیبدار بیشتر باشد، فاصله ی کمتری را طی می کنیم,

 1- از ترکیب کربن و اکسیژن چه ماده ای به دست می آید؟ اکسید کربن ( مونو اکسید کربن – دی اکسید کربن )
2- تجزیه ی شیمیایی یعنی چه؟ تجزیه ی مواد به کمک مواد شیمیایی.
3- تجزیه ی الکتریکی یعنی چه؟ تجزیه ی مواد به کمک نیروی الکتریسیته ( باتری ) مانند تجزیه ی آب و نیز تولید برق در باتری اتومبیل.
4- از تجزیه ی آب چه موادی ( عناصری ) به دست می آید؟ اکسیژن – ییدروژن.
5- چند نوع اهرم داریم؟ سه نوع،
الف: تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد.
ب: نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار دارد
پ: نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد.
6- شیب یعنی چه؟ زاویه ای که سطح شیبدار با زمین می سازد شیب می گویند.
7- چه موقع شیب سطح شیبدار کمتر است؟ هرچه زاویه ی شیب کمتر باشد ( کوچکتر باشد )، شیب سطح شیبدار کمتر است.
8- چه موقع شیب سطح شیبدار بیشتر است؟ هرچه زاویه ی شیب بیشتر باشد ( بزرگتر باشد )، شیب سطح شیبدار بیشتر است.
9- هرچه شیب سطح شیبدار کمتر باشد، نیروی کمتری برای بالا بردن جسم نیاز داریم.

10- هرچه شیب سطح شیبدار کمتر باشد، فاصله ی بیشتری را طی می کنیم.

11- هرچه شیب سطح شیبدار بیشتر باشد، نیروی بیشتری برای بالا بردن جسم نیاز داریم.

12- هرچه شیب سطح شیبدار بیشتر باشد، فاصله ی کمتری را طی می کنیم.

منبع: http://kelase5-5.blogsky.com


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php73) in Unknown on line 0