درک و دریافت خود را از شعر

درک و دریافت خود را از شعر :

درک و دریافت خود را از شعر
ایستاده ام، ایستاده ای ، ایستاده ایم ، جنگلیم ، تن به صندلی شدن نداده ایم،بنویسید.

این شعر بیانگر مفهوم ارتباط بین اجزای خلقت اعم از کره زمین و انسان ها است در کلمه اول ایستادگی درخت نشانگر حیات زمین و حیات درخت است در کلمه دوم ارتباط درخت با زندگی تمام موجودات کره زمین را یادآورد می شود در کلمه سوم “ایستاده ایم ” نوعی ارتباط بین انسان و جنگل را نشان می دهد که هر کدام وابسته به همدیگر هستند و این وظیفه انسان است که از نابودی جنگل و تبدیل شدن به چوب و صندلی و نیمکت و …..جلوگیری کند بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین زندگی موجودات زنده و درختان جنگل وجود دارد .

درک و دریافت خود را از شعر, ایستاده ام، ایستاده ای ، ایستاده ایم ، جنگلیم ، تن به صندلی شدن نداده ایم،بنویسید.

منبع: سایت masterdoc.ir


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط