فرصت های جدید بعد از توافق هسته ولغو تحریم ها

بعد از توافق هسته ای و لغو تحریم ها فرصت های پیش روی ما چیست و چگونه باید به بهترین وجه از این فرصت ها استفاده کنیم.

فرصت های جدید بعد از توافق هسته ولغو تحریم ها

باید بدانیم با تلاش بزرگی که ملت بزرگ و دیپلمات های ما انجام دادند و با پیروزی هسته ای، امروز فضای جدیدی پیش روی کشور و ملت قرار گرفته و همه امید ما این است زنجیرهایی را که دشمنان روی دست و پای اقتصاد ما بسته بود، باز شود و ما منتظر آن روز در هفته ها و ماه های آینده هستیم.

باید بدانیم با تلاش بزرگی که ملت بزرگ و دیپلمات های ما انجام دادند و با پیروزی هسته ای، امروز فضای جدیدی پیش روی کشور و ملت قرار گرفته و همه امید ما این است زنجیرهایی را که دشمنان روی دست و پای اقتصاد ما بسته بود، باز شود و ما منتظر آن روز در هفته ها و ماه های آینده هستیم.

اگر همه به فکر آینده کشور باشیم می توانیم آینده بهتری را برای ایران بسازیم و باید بدانیم که همه چیز در گرو علم و دانش است.

می توانیم از فرصت به وجود آمده در جهت بهره برداری از منابع علمی دنیا استفاده کنیم و توان صنعتی و علمی کشور را افزایش دهیم .

فرصت های اقتصادی

از فرصت های اقتصادی بوجود آمده می توانیم در جهت بهبود اقتصاد کشور و همینطور بهبود وضع اشتغال و سلامت جسمی کشور اقدام کنیم .

از فرصت های بوجود آمده در جهت سیاسی می توانیم بهره برداری کنیم و روابط خود را با دیگر کشورها در تمامی زمینه گسترش دهیم و مبادلات بین اللمی داشته باشیم و از بلوکه شدن اموال و دارایی های فرهنگی و مادی در دیگر کشورها نگران نباشیم .

می توانیم در جهت تبلیغ و گسترش ایرانگردی در تمام دنیا اقدام کنیم و ازراه توریست پذیری اقتصاد کشور را بهبود ببخشیم.

وجهه ملت ایران را می توانیم در تمام دنیا خوب نشان دهیم و به همه ملت های دنیا نشان دهیم که ملت ایران مردمی صلح دوست و عدالت طلب هستند.


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط