تحقیق کامل درباره آتش نشانی

تحقیق کامل درباره آتش نشانی

تحقیق درباره آتش نشانی

ATASH NESHANI

تحقیق کامل درباره آتش نشانی125

فهرست مطالب
مقدمه :    2
تعریف آتش‌نشانی:    3
تاريخچه آتش نشاني در جهان    3
تشكيل واحد آتش نشاني توسط شركتهاي بيمه :    4
تشكيل آتش نشاني شهري :    5
تأسيس اولين آتش‌نشاني درایران    6
شكل گيري اوليه آتش‌نشاني های دیگر درایران    7

اطفائيه، آتش‌نشاني شد    9

آتش‌نشاني در مناطق ديگر    11
سازمان آتش‌نشاني و خدمات‌ايمني تهران بزرگ    12
وظايف سازمان آتش‌نشاني و خدمات‌ايمني به شرح زير تعيين گرديده است:‌    13
آتش نشانی در اردبیل:    13
انواع آتش‌نشانی    15
روش‌های آتش‌نشانی    15

آتش‌نشانی هوایی    15

اهداف سازمان آتش نشانی    16
مامور آتش نشانی    16
عوامل زیان آور محیط های کاری آتش نشانان و نجاتگران    17
درجات آتش نشانان در ایران    18
راهکارهای ارائه بهینه تامین خدمات ایمنی و آتش نشانی در روستاهای کشور    19
استاندارد رنگ بندی شیر های هیدرانت بر اساس استاندارد شماره 291 NFPA  (انجمن حفاظت از حریق امریکا )    20

استاندارد لباس آتش نشانی    20

مهم ترین آزمایشات مورد نیاز جهت تایید لباس آتش نشانی    20
علائم آتش نشاني:    21
تجهیزات آتش نشانان    22
تجهيز آتش‌نشاني به سيستم«GIS»    23
علت نام گذاری هفت مهر روز آتش نشان    24
روز ملي آتش‌نشاني    24
چند توصيه و يادآوري    25
منابع:    26

مقدمه :

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني ( با توجه به تعريف سازمان) سيستمي مــتشكل از اجزاء بهم پيوسته و مبتني بر نظم و انضباط است كه به منظور رسيدن به هدفهاي خاصي ايجادشده است، اين هدفها فلسفه وجودي سازمان را تشكيل مي دهند.سازمانهاي آتش نشاني در ايران معمولاً به شكل سازماني وابسته به شهرداري بوده و با شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري درهر شهر تشكيل مي شوند. اين سازمان نيز مانند هر سازمان ديگر داراي وظايفي است كه عمده ترين آنها نجات جان افراد ، مهار و اطفاي آتش سوزيها ، حفاظت از سرمايه هاي ملي و ارائه آموزشهاي عمومي و تخصصي ، ………

FEHREST ATASH NESHANIفهرست مطالب ونمونه تحقیق درباره آتش نشانی

FEHREST ATASH NESHANIفهرست مطالب ونمونه تحقیق درباره آتش نشانی

این تحقیق به صورت فایل وردWORD در 28 صفحه با فونت 14 تنظیم شده است که شامل صفحه فهرست مطالب به صورت کاملا مرتب و دقیق ، صفحات متن تحقیق کاملا منظم و صفحه منابع می باشد. حجم فایل 334 کیلوبایت

مطالب مرتبط