مصادیق حقوقی جرایم بهداشتی و غذایی و آرایشی

مصادیق جرایم بهداشتی و غذایی و آرایشی

تحقیق درباره مصادیق حقوقی جرایم بهداشتی و غذایی و آرایشی

مصادیق حقوقی جرایم بهداشتی و غذایی و آرایشی

فهرست مطالب
مصادیق جرایم بهداشتی،آرایشی و مواد غذایی در حقوق جزای ایران    1
▪ مصادیق جرایم بهداشتی    1
 تقلب در مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی    1
 مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوءاستفاده:    2
ساختن مواد تقلبی خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی‌    5
مصرف مواد تقلبی یا فاسد توسط خریداران در مصارف معین شده‌    6
عدم درج مشخصات فراورده‌ها بر روی بسته بندی    6
تولیدموادخوردنی,آشامیدنی,آرایشی‌وبهداشتی‌بدون‌اخذپروانه‌ساخت    7
عرضه مواد اولیه به تولید کنندگان فاقد مجوز یا پروانه ساخت    9
عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی    10
تقلب در مواد غذایی از لحاظ حقوقی:    10

مصادیق جرایم بهداشتی،آرایشی و مواد غذایی در حقوق جزای ایران

▪ مصادیق جرایم بهداشتی
گفتار اول) جرایم مربوط به تهیه, توزیع, نگه‌داری و فروش مواد خوردنی,آشامیدنی آرایشی و بهداشتی
اولین قانونی که در مورد این جرایم مقررات مفصلی را وضع کرده است, <قانون‌مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی‌» مصوب ۱۳۴۶ است که بیش از ده‌عنوان مجرمانه را در این مورد مطرح ساخته است‌. پس از آن, در «قانون تعزیرات‌حکومتی امور بهداشتی و درمانی‌» مصو ب ۱۳۶۷, فصل خاصی تحت عنوان‌«تعزیرات تولید, توزیع و فروش مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی‌» به‌بیان این مواد اختصاص یافته است‌.

به طور کلی جرایم مربوط به این مواد را می‌توان‌به سه گروه تقسیم کرد:

الف) جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی وبهداشتی
ب‌) جرایم مربوط به توزیع, نگه‌داری و فروش این مواد.
ج‌) جرایم مربوط به رقابت مکارانه در مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی‌.
الف) جرایم مربوط به تهیه وتولید مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی
این تحقیق در 13 صفحه با فونت 14 تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب و متن تحقیق می باشد. حجم فایل:58 کیلوبایت

fehrest taghalob dar mavad ghazaنمونه  تحقیق درباره مصادیق حقوقی جرایم بهداشتی و غذایی و آرایشی

fehrest taghalob dar mavad ghazaنمونه تحقیق درباره مصادیق حقوقی جرایم بهداشتی و غذایی و آرایشی


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط