شروع قتل عمد

شروع به قتل عمد

مقدمه
به رغم حذف ماده (18) قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1370، که به موجب آن مجازات شروع به ارتکاب جرم به تصریح قانون، محول شده بود. ” اصل قانونی بودن جرم و مجازات” اقتضاء دارد که همچنان شروع به جرایم مصرح در قوانین را جرم و قابل مجازات بدانیم؛ زیرا مستفاد از ماده (2) قانون مجازات اسلامی، هیچ رفتاری در قالب شروع به عملیات اجرائی، جرم قلمداد نمی­شود، مگر اینکه قانونگذار آنرا جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد.
“قتل عمدی” یکی از اعمالی است که قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده (613)، آن را در مرحله شروع به اجراء جرم به شمار آورده است.
ضرورت تبین و تشریح عناصر اختصاصی ” شروع به قتل عمدی” و لزوم تجزیه و تحلیل شرایط اختصاصی این جرم و همچنین بررسی “شروع به سقط جنین” و “شروع به اسید پاشی” که با موضوع بحث مرتبط می­باشد، انگیزه ما از نگارش این مقاله بوده که در گفتارهای جداگانه به شرح آتی به آن پرداخته می­شود.
گفتار اول:
تعریف قتل عمدی و شروع به آن    
بند اول : قتل عمدی
قانونگذارقبل و بعد از انقلاب از “قتل عمدی” تعریفی به دست نداده است. زیرا ماده (170) قانون مجازات عمومی به ذکر مجازات قتل عمدی اکتفا و مادۀ (171) نیز معیار و ضابطة قتل غیر عمدی و قتل در حکم عمد را بیان نموده است.
مادۀ (2) قانون حدود و قصاص مصوب 1361و متعاقباً مادۀ (206) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز بدون ارائه تعریفی از ” قتل عمد ” صرفًا به ذکر موارد و مصادیق آن پرداخته است.
حقوقدانان رم قدیم، قتل عمدی را چنین تعریف کرده­اند : “سلب ارادی و ظالمانه حیات شخصی به وسیله شخص دیگر”، پروفسور گارو دانشمند معروف فرانسوی در کتاب شرح حقوق جزای فرانسه، بدین عبارت آورده است:
«قتل عمدی سلب حیات از شخص زنده است به وسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی».

فهرست مطالب
شروع به قتل عمد:    1
مقدمه    1
گفتار اول:    1
تعریف قتل عمدی و شروع به آن    1
بند اول : قتل عمدی    1
بند دوم : تعریف شروع به قتل عمدی    3
گفتار دوم :    3
عناصر تشکیل دهندة شروع به قتل    3
بند اول : عنصر قانونی    3
بند دوم : عنصر مادی    4
بند سوم : عنصر معنوی    10
گفتار چهارم: شروع به اسید پاشی    14
گفتار پنجم: شروع به قتل و تعدد جرم    17
بند اول: تعدد معنوی    17
بند دوم: تعدد مادی    18
الف: جرایم مختلف    18
ب: جرایم غیر مختلف    18
گفتار ششم: مجازات شروع به قتل و لواحق آن    19
بند اول: قانون مجازات اسلامی    19
بند دوم: قانون مجازات اسلامی    19
بند سوم: مجازات معاونت در شروع به قتل    20
بند چهارم: رأی  وحدت رویه در مورد لایحة عفو عمومی و شروع به قتل    20
شروع به قتل عمدي از طريق ارتكاب فعل نوعا كشنده    21
منابع:    25
منابع کتابی:    25
منابع اینترنتی:    25

نمونه صفحات و فهرست مطالب شروع قتل عمد

نمونه صفحات و فهرست مطالب شروع قتل عمد

این تحقیق بصورت فایل ورد در 27 صفحه با فونت 14 و فاصله بین خطوط 1.15 تنظیم شده است که شامل صفحه فهرست مطالب بصورت کاملا دقیق و منظم ، متن تحقیق ، و منابع می باشد. حجم فایل 115 کیلو بایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط