ایراد ضرب و جرح عمدی

ایراد ضرب و جرح عمدی

تعریف:
ضرب در لغت به معنی «زدن» است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود كه وارد كردن آن ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود.
در صورتی كه سیلی زدن به شخصی منجر به افتادن و شكستن دست وی شود، موضوع می تواند منطبق با مقررات ماده (614) ق‌.م.ا باشد.
ضرب در لغت به معنی «زدن» است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود كه وارد كردن آن ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود. از این رو تورم، كبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شكستگی، خونمردگی و …. ، از مصادیق ضرب هستند.
ضرب ممكن است با دست یا پا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاك تشخیص وارد كردن صدمه بدون خونریزی، ظاهری است.
ما جرح در لغت به معنی زخم زدن بوده و به آسیب هایی گفته می شود كه موجب از هم گسیختگی بافت ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست. گاه ممكن است این از هم گسیختگی همراه با شكستگی باشد بنابراین قطع عضو، سوختگی، شكستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.
جرم ضرب و جرح عمدی
جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی كه علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد، قرار می گیرد و موضوع آن (اشخاص) تشكیل می دهند.
    ماده 269: قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی كه ذكر خواهد شد قصاص نماید.
    ماده 270: قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد- شبه عمد- خطا
    ماده 271: قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است الف: وقتی كه جانی با انجام كاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن كار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

فهرست مطالب
ایراد ضرب و جرح عمدی    1
تعریف:    1
جرم ضرب و جرح عمدی    1
ماده 295: ق‌.م. ا :موارد پرداخت دیه    2
ركن مادی ضرب و جرح عمدی    2
نظریه كمیسیون    4
راهکارهای پیشگیری از ضرب و جرح در ملاء عام    4
نظر قانون درباره ضرب و جرح    6
مجازات ضرب و جرح عمدي فاقد اثر    7
مجازات و نحوه دیه:    9
در صورتي كه وقوع ضرب ساده محرز بوده:    9
در صورتي كه ضربه فاقد آثار ظاهري است:    9
مجازات و نحوه دیه:    10
در صورتي كه وقوع ضرب ساده محرز بوده:    10
در صورتي كه ضربه فاقد آثار ظاهري است:    10
ايراد ضرب هاي ساده در صورتي كه اثري از آن مشهود نباشد    11
پاسخ شوراي عالي قضايي به شرح زير است :    11
در چه مواردی قطع یا جرح عضو عمدی محسوب خواهد شد؟    12
چه عملی دفاع و مشروع تلقی می شود؟    13
ضرب و جرح جسمی و روحی چیست؟    14
ضرب و جرح جسمی    14
ضرب و جرح روحی    14
مشروبات الکلی؟    15
تنبیه مطابق قوانین سوئد ممنوع است    15
منابع:    16
منابع کتابی:    16
منابع اینترنتی:    16

فهرست مطالب ایراد ضرب و جرح عمدی

فهرست مطالب ایراد ضرب و جرح عمدی

این تحقیق در 17 صفحه فونت 14 ب نازنین فاصله بین خطوط 1.15 تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب ، متن تحقیق و منابع می باشد . حجم فایل 74 کیلو بایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط