عملکردنوفراست

عملکردنوفراست:
1-با نگه داشتن کلیدdefrost  به مدت 1 ثانیه (درصورتی که دما زیر 10 باشد)کمپرسور خاموش شده و هیتر شروع به کار میکند .
2-در حالت عملکرد عادی (عدم استفاده از کلید defrost  وسالم بودن سنسور به ازای مجموع 12 ساعت کارکرد کمپرسور به حالت دیفراست رفته و پس از 20 دقیقه کارکرد هیتر(به شرطی که در این 20 دقیقه دمای سنسور بالاتر از 10 درجه نباشد)از حالت دیفراست خارج می گردد و دستگاه پس از 4 دقیقه وارد مد کاری عادی خود میشود .
– در صورتی که برد در حالت دیفراست باشد و دمای سنسور بالاتر از 10 درجه شود هیتر 2 دقیقه بعد خاموش میشود .البته به شرطی که مجموع کارکرد هیتر از 20 دقیقه بیشتر نشود .masterdoc.ir
– در حالت عملکرد با sensor  error  به ازای مجموع 12 ساعت کارکرد کمپرسور به حالت دیفراست رفته و پس از 16 دقیقه کارکرد هیتر از حالت دیفراست خارج میگردد .
3- زمان های کارکمپرسور بطوری که در صورت قطع برق اطلاعات در حافظه ذخیره شده و با وصل دوباره بربق ادامه کار انجام پذیرد زمان های کارکمپرسور هر 64 دقیقه در حافظه ذخیره میگردد.
4-تنظیمات کارخانه :
در هنگام وصل ولتاژ  تغذیه برای اولین ربار بعد از 10 دقیقه کارکرد کمپرسور ، کمپرسور خاموش شده  و  هیتر به مدت 5 دقیقه روشن میشود و پس از 4 دقیقه فریز به عملکرد عادی خود برمی گردد .
این عملیات ربا هر بار انجام دیفراست دستی تکرار می پذیرد (با انجام دیفراست دستی و قطع و وصل برق تنظیمات کارخانه تکرار می شود )

فروشگاه علمی masterdoc.ir

فروشگاه علمی masterdoc.ir

عملکرد LET_test
عملکرد این LED  به شرح زیر می باشد :
1-در حالت ایراد سنسور : هر  2  ثانیه یک لحظه روشن می شود .
2-درحالت دیفراست:هر دو ثانیه یک لحظه خاموش می شود .
3-در حالت عدم کارکرد کمپرسور یک ثانیه روشن و یک ثانیه خاموش می شود .
4-در حالت کارکرد کمپرسور LED به صورت سریع چشمک می زند .
در دمای 25 درجه مقاومت  5 کیلو اهم   (KΩ) می باشد و هر چه دما بالاتر رود مقدار مقاومت کاهش می یابد


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط