بایگانی بانک ها

بایگانی بانک ها

فهرست مطالب
كليات مديريت اسناد و بايگاني    1
مقدمه:    1
هدف و وظيفه مديريت اسناد:    1
آشنایی با اسناد حسابداری    3
آشنایی با رویه های حسابداری موجود و ساختار حسابداری مالی    3
بررسی و بازدید از سندهای اداری بانک    4
صورت مغایرت بانکی    5
بايگاني يا آرشيو(Archive):    5
*بطور كلي بايگاني در اصطلاح مديريت اسناد به 3 مورد گفته مي شود:    6
*در نظام اداري كشور ما، بايگاني دو تعريف و كاركرد دارد:    6
آشنایی با نحوه بایگانی    7
بايگاني اسناد و مدارك:    7
اهداف بايگاني:    7
فوايد بايگاني در سازمان:    8
انواع بايگاني :    9
بايگاني جاري:    9
بايگاني نيمه جاري:    9
بايگاني راكد:    9
وظايف بخش بايگاني:    10
محل مناسب بايگاني:    11
محافظ پرونده ها:    12
اداره امور بايگاني:    12
اصول و روش هاي بايگاني    13
طبقه بندي از نظر بايگاني:    15
اصول بايگاني:    16
مقررات بانکی مربوطه به بایگانی اسناد:    18
متن آيين‌نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانکها به شرح زير مي‌باشد:    18
بایگانی انواع اسناد بانکی بر حسب زمان پایه:    22
منابع:    25

كليات مديريت اسناد و بايگاني
مقدمه:
رشد جمعيت ، توسعه ي فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي، اقتصادي و غيره…….ادامه مطلب..

منجر به ايجاد روز افزون سوابق اداري مي گردد و در هر سازمان، نتايج انديشه ها، فعاليت ها و اقدامات انجام شده به صورت اسناد نگهداري مي شوند، اين اسناد،حاوي اطلاعات و تجربيات گران بهايي است كه، يكي از ابزارهاي مهم مديريت در تهيه برنامه ها و تصميم گيري هاي اداري محسوب مي شوند. اين اسناد يا همان مكاتبات اداري بايد مديريت شوند و ” مديريت اسناد ” با اعمال روش هاي و موازين علمي باعث مي شود تا تنظيم اسناد در وضعي قرار گيرند كه : اولا، دست رسي سريع به آن ها امكان پذير باشد و ثانيا، در نگهداري اسناد با ارزش نهايت كوشش به عمل آيد كه اين امر باعث تقليل هزينه و سهولت مراجعه كاربران به اسناد مي شود.
مديريت اسناد، امروزه به عنوان يك علم در دنياي پيشرفته مورد توجه بسيار قرارگرفته است. بازيابي اطلاعات پرونده ها جهت انجام وظايف و پاسخگوئي به مراجعات، اهميت بسزايي دارد كه در صورت رعايت نكردن اصول اساسي، به ايجاد اختلال در نظام اداري دستگاه خواهد انجاميد. از طرفي انجام وظايف قانوني و اجراي مسئوليت هاي آن در قبال آرشيو ، ضرورت ايجاد تشكيلات منسجم مديريت اسناد را در هرسازمان اجتناب ناپذير مي سازد.
هدف و وظيفه مديريت اسناد:
وظيفه مديريت اسناد، مطمئن ساختن دستگاه به اين نكته بيان شده است كه اطلاعات ثبت شده ( در مراحل چرخه عمر سند)به شيوه اي اقتصادي و كارآمد مديريت مي شوند.

این تحقیق در 26 صفحه با فونت 14 فاصله بین خطوط 1.5 تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب ، مقدمه ، متن تحقیق به صورت کاملا منظم و مرتب و منابع می باشد . حجم فایل :80 کیلوبایت

فهرست مطالب بایگانی بانک

فهرست مطالب بایگانی بانک


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط