یون های ترکیبی

یون های ترکیبی

(یون ها می توانند از گروهی از اتم ها تشکیل شوند . به این گرو ه ها یون های ترکیبی می گویند.)

شاید به یاد داشته باشید که یون ، یک اتم یا گروهی از اتم هاست که بار کلی مثبت یا منفی دارد . یون ها بار دارند ؛زیرا تعداد پروتون ها و نوترون ها در آن ها برابر نیست . در یک یون مثبت ، تعداد پروتون ها بیش تر از الکترون هاست . در یک یون منفی تعداد الکترونها بیش تر از پرتون ها ست. یون های چند اتمی در شکل های زیر قابل مشاهده هستند. در هر یک از این گروهها اتم ها با به اشتراک گذاشتن الکترون به هم متصل شده اند . به دیگر شخن آنها با پیوندهای کوالانسی یک دیگررا نگه می دارند .در واقع حتی با به اشتراک گذاشتن الکترون ،باز هم لایه الکترونی بیرونی همه اتم های تشکیل دهنده گروه کامل نمی شود.این گروه از اتم ها باز هم به گرفتن یا از دست دادن یک یا دو الکترون نیاز دارند تا لایه های بیرونی آن ها به طور کامل پر شود.به شکل یون کربنات نگاه کنید . سه اتم اکسیژن ،لایه های بیرونی خود را با به اشتراک گذاشتن الکترون با اتم کربن پرکرده اند . اما برای این که همه اتم های سازنده گروه ، به لایه های بیرونی دست یابند ،این گروه هنوز به گرفتن دو الکترون نیاز دارد . هنگامی که این کار انجام می گیرد ،تعداد کل الکترون ها در گروه ، دو تا بیش تر از تعداد کل پروتون های آن است . بنابراین گروه به یک بار منفی دو تایی دست می یابد . این گروه به یک یون منفی تبدیل می شود. یون کربنات ، نمونه ای از یک یون ترکیبی است . یک یون ترکیبی گروهی از اتم هاست که بار کلی مثبت یا منفی دارد.

شکل های مربوطه:

یون های ترکیبی

یون های ترکیبی


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط