پیوند شیمیایی

فهرست مطالب
پیوند شیمیایی و انواع آن    1
دید کلی    1
پیوند شیمیایی در هیدروژن    1
پيوندهاي شيميايي    1
پيوند يوني:    2
انواع پيوندهاي کوالانسي معادلات بالا    4
پيوند کوالانسي قطبي:    4
پيوند هيدروژني:    5
انواع پیوند شیمیایی    5
پیوند کووالانسی    5
پیوند داتیو    6
پیوند الکترووالانسی (یونی)    6
پیوند کووالانسی    7
اطلاعات اولیه    7
استحکام پیوند کووالانسی    7
نحوه تشکیل اوربیتال مولکولی    8
نماد ساختار مولکول    8
شرایط تشکیل پیوند هیدروژنی    9
توجیه خواص غیرعادی برخی از مواد    9
خواص ترکیبات دارای پیوند کووالانسی    10
علت شناور بودن یخ    10
کاربردهای پیوند هیدروژنی    11
پیوند یونی    11
ماهیت یون    11
خواص مواد مرکب یونی    11
گروههای حاوی پیوند یونی    12
عناصرگروه IA (فلزات قلیایی)    12
عناصر گروه IIA (فلزات قلیایی خاکی)    12
عناصر گروه VIIA (هالوژنها)    13
عناص گروه VIA (گروه اکسیژن)    13
فرمول شیمیایی مواد مرکب یونی    13

پیوند شیمیایی و انواع آن
اتمهای گازهای بی‌اثر میل ندارند با عنصرهای دیگر پیوند تشکیل دهند یا با اتمهای دیگری از نوع خود به یکدیگر بپیوندند، ولی عنصرهای دیگر به جز گازهای بی‌اثر نمی‌توانند به تنهایی و بدون پیوستن به اتمهای عنصرهای دیگر یا اتمهای دیگری از نوع خود به بقای خود ادامه دهند و حتما باید با اتم یا اتمهای دیگر پیوند تشکیل دهند. به هم پیوستن دو اتم را معمولا تشکیل پیوند می‌گویند .بقیه در ادامه مطلب….

دید کلی
بررسی مواد ساده و مرکب در طبیعت نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق اتمها در طبیعت به حالت آزاد وجود ندارند. مواد ساده‌ای که در طبیعت به حالت آزاد وجود دارند، بندرت بصورت مولکول تک اتمی‌هستند. بیشتر مواد ساده بصورت مولکولهای دو یا چند اتمی در ‌طبیعت پیدا می‌شوند. برای مثال گاز هیدروژنی که از اثر اسیدها بر فلزها یا از تجزیه الکتریکی آب یا از هر راه دیگری بدست می‌آید، بصورت مولکول دو اتمی  است.
اکسیژن نیز در اغلب موارد بصورت مولکول دو اتمی  و گاهی نیز بصورت مولکول سه اتمی اوزون  یافت می‌شود. فسفر سفید بصورت مولکول چهار اتمی  و گوگرد بصورت مولکول هشت اتمی  است. تنها گازهای بی‌اثر در طبیعت بصورت تک اتمی یافت می‌شوند.
 پیوند شیمیایی در هیدروژن
وقتی دو اتم هیدروژن به یکدیگر نزدیک می‌شوند، اوربیتالهای اتمی آنها به یک اوربیتال مولکولی تبدیل می‌شود. در اوربیتال مولکولی ابر الکترونی تحت تاثیر جاذبه دو هسته قرار دارد. در حالی که در اوربیتال اتمی ابر الکترونی تحت تاثیر جاذبه یک هسته است.
چون نیروی جاذبه هسته‌ها در فضای بین دو هسته از جاهای دیگر بیشتر است، در نتیجه تراکم ابر الکترونی در فاصله دو هسته از جاهای دیگر بیشتر خواهد بود.

این تحقیق در 14 صفحه به صورت فایل ورد با فونت 14 تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب و متن تحقیق به صورت کاملا مرتب  و منظم تنظیم شده است.حجم فایل:500 کیلوبایت

peyvand shimiyaii


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط