فرهنگ شهروندی

فرهنگ شهروندی

فهرست مطالب
چکیده:  ……………………………………………………………………….  1
مفاهیم شهروندی   …………………………………………………………. 1
شهروند ………………………………………………………………………   1
شهروندی  ……………………………………………………………………  1
فرهنگ شهروندی ………………………………………………………….   1
اهمیت فرهنگ  ………………………………………………………………  2
شهروندی فرهنگی چیست؟ ……………………………………………..   3
عناصر فرهنگ شهروندی:  …………………………………………………  5
«شهروندی فعال» دارای 3 مؤلفه اصلی است……………………….    6
رويكردهای بهبود فرهنگ شهروندی  …………………………………….  6
1. رويكرد ساختارگرا:  ………………………………………………………  6
نقد رويكرد ساختارگرا:   ……………………………………………………. 6
2. رويكرد عامليتي…………………………………………………………….7
نقد رويكرد عامليتي:  ……………………………………………………….  7
3. رويكرد شبکه‌ای:  ………………………………………………………..  7
گام‌هاي عمل در رویکرد شبکه‌ای:  ………………………………………  9
1. درك:   ……………………………………………………………………… 9
2. تحليل انتقادي شبكه‌هاي تعاملي:   …………………………………. 9
روابط عمومی‌ها و شهروند ارتباطی …………………………………..   11
نتیجه گیری:  ………………………………………………………………..  13
منابع:  ………………………………………………………………………..  14

چکیده:
رفتار شهروندان و كيفيت مشاركت آنان در امور جامعه به عنوان يكي از الزامات اساسي سرمايه اجتماعي در هر جامعه و از شاخصهاي توسعه يافتگي جوامع محسوب مي شود. فرهنگ شهروندي و عناصر كليدي آن همواره در طول تاريخ پرفراز و نشيب اين مفهوم از طرف متفكران و صاحب نظران علاقمند به مسائل اجتماعي كه تمدن و پيشرفت جوامع بشري را در استقرارآن فرهنگ مي دانند، از ادوار باستان تا كنون مورد بحث و چالش قرارگرفته است. امروزه تعيين ميزان نهادينه شدن فرهنگ شهروندي به منظور تعيين جايگاه خوددر جريان توسعه يافتگي دربستر جهاني شدن ازضروريات دستيابي به شاخصهاي توسعه مي باشد.
مفاهیم شهروندی
نظریه شهروندی فرهنگی ناظر و متکی بر واقعیت های متعدد اجتماعی است که می توان آنها را ” ابعاد فرهنگی شهروندی ” نیز دانست اما پیش از آن به تعریف برخی مفاهیم شهروندی می پردازد :
شهروند
واژه شهروند مرکب از دو کلمه ای (شهر) به معنای جامعه انسانی فرهنگ مند ، و (وند ) به معنای عضو و وابسته می باشد .
شهروندی
 معمولاً به صورت عضویت در یک قلمرو سرزمینی و یک اجتماع سیاسی تعریف می شود . به طور کلی شهروندی با اجرای کامل حقوق سیاسی ، حق رای و به دست آوردن یک منصب عمومی سرو کار دارد .
پس شهروندی یک شأن است ؛ شأنی که به واسطه عضویت در یک دولت ، ملت و یک قلمرو سرزمینی مشخص به فرد داده و فردی که این شأن به او اعطا شده و یا آنرا به دست آورده از حقوق و مزایا و به تبع آن تعهداتی متناسب با آن حقوق و مزایا برخوردار می گردد .
فرهنگ شهروندی
مجموعه ای از ارزش ها ، نگرش ها ، قوانین مشترک بنیادی است که در بردارنده احساس تعلق ، تعهد و احترام می باشد . فرهنگ شهروندی که بهتر است به آن فعالیت (فعال بودن ) و تعهد شهروندی گفته شود ، یک مفهوم نه تنها اشاره به یادگیری زندگی جمعی دارد ، بلکه شامل کسب ارزش ها ، نگرش ها ، مهارت ها و وفاداری به تعهدات شهروندی است که گاه با نام شهروند دموکراتیک نیز شناخته شده است .
فرهنگ شهروندی هنجارهای جامعه را رقم می زند و پایه های ارتباط میان شهروندان را شکل می دهد ، شهری که  از فرهنگ غنی شهروندان لبریز است ، امنیت و آرامش در آن هویداست و مشارکت شهروندان در

این تحقیق در 15 صفحه با فونت 14تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب به صورت منظم و مرتب ، متن تحقیق با عنوان و تیتر،نتیجه گیری و منابع می باشد. حجم فایل:106 کیلوبایت

، فرهنگ شهروندی، تحقیق کامل درباره فرهنگ شهروندی، تحقیق آماده درباره فرهنگ شهروندی، تحقیق به صورت فایل ورد درباره شهروند فرهنگی، فرهنگ شهروندی.word، تحقیق آماده درباه حقوق شهروندی،تحقیق اماده درباره شهروند،تحقیق اماده دانشگاهی علوم تربیتی، تحقیق درباره موضوع ازاد درباره اجتماع، تحقیق فرهنگ شهروندی بصورت اماده، تحقیق درباره فرهنگ شهروندی، تحقیق کامل درباره فرهنگ، تحقیق درباره شهروند، فرهنگ شهروندی چیست، تحقیق درباره فرهنگ شهروندی چیست

تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط