راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری

راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری

فهرست مطالب
راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری    1
مقدمه    1
الف – تقویت عناصر انگیزشی خلاقیت    2
ب – تقویت عناصر شخصیتی خلاقیت    5
فعالیت اعتماد – اراده :    6
گام اول – شناخت توانایی ها و قابلیت خویش    6
گام دوم – راههای مقابله با مسائل    6
گام سوم – حق انتخاب و تصمیم گیری    7
سایر روشهای پرورش خلاقیت    10
الف – خلاقیت تجسمی    10
1- نقاشی    11
ب – خلاقیت کلامی    11
1- نویسندگی    11
2- قصه گویی    12
3- شعرخوانی و سرود خوانی    12
ج – خلاقیت موسیقیایی    12
د- خلاقیت حرکتی    13
1- بازی    13
2- نمایش و تائتر    13
ه – خلاقیت مکانیکی    14
1- کاردستی    14
منابع:    15

مقدمه
نگاه کردن متفاوت به مساله و رسیدن به یک راه حل جدید، همان چیزی است که عموماً از آن به خلاقیت تعبیر میشود. اما خلاقیت مفهومی نیست که بتوان آن را در یک جمله و حتی یک کتاب مفصل هم توضیح داد. خلاقیت در حقیقت، فرآیندی است که در ذهن فرد خلاق اتفاق میافتد و حاصل آن شکل گرفتن یک ایدهی جدید با یک راه حل ابتکاری است.…………………….


این که خلاقیت ذاتی است یا اکتسابی، موضوعی نیست که این روزها ضرورت بحث بر سر آن در میان باشد. دنیای امروز تلاش میکند خلاقیت و مباحث مرتبط با آن را، چه در زمینههای روان شناسی و علوم تربیتی و چه در زمینههای مدیریت و کسب و کار، به درستی بشناسد و ابعاد مختلف آن را توسعه دهد. کتابهای فراوانی که دربارهی تکنیکهای افزایش خلاقیت در افراد و در سازمانها نوشته شدهاند، گویای این حقیقت میباشند که توجه به خلاقیت و توسعهی ان در سازمان، نه تنها باعث میشود که افراد از کار خود احساس رضایت بیشتری کنند، بلکه در پیش برد سازمان و افزایش بهرهوری و رسیدن به موفقیتهای بزرگ سهم عمدهای دارد.
برای آن که بتوانیم خلاق باشیم، باید ابتدا معنی و مفهوم خلاقیت را به درستی بشناسیم و بتوانیم بین خلاقیت، هوش، دانش و مهارت تفاوت قائل شویم. دانستن این که ساختار ذهن چیست و چگونه در فرآیند شکل گیری تفکر خلاق تاثیر میگذارد، با این که ممکن است مستقیماً روی افزایش خلاقیت فرد اثر نگذارد، بدون تردید باعث میشود که نگاه فرد به روشها و تکنیکهایی که برای افزایش خلاقیت مطرح میشوند تغییر کند.
بعد از اینها وقت آن است که این روشها را امتحان کنیم؛ روشهای فردی. میتوانیم ذهن را درگیر حل یک مسالهی جدید کنیم، یا اینکه سعی کنیم مسائل دور و برمان را به روشهایی که متخصصان این رشته پیش نهاد دادهاند حل کنیم.

این تحقیق در 16 صفحه با فونت 14 تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب ، متن تحقیق ، منابع می باشد. حجم فایل:60 کیلوبایت

فهرست فرهنگ خلاقیت

فهرست فرهنگ خلاقیت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط