اصلاحات در اسلام

اصلاحات در اسلام

فهرست مطالب
مقدمه:    1
اهمیت اصلاحات:    1
اصلاحات‌ بنيادين‌    4
ضرورت‌ اصلاحات‌    4
اصلاح‌ فردي‌ و اجتماعي‌    5
اصلاحات‌؛ روش‌ پيامبران‌    6
امر به‌ معروف‌؛ راه‌ كار اصلاحات‌    6
مبارزه‌ با فساد؛ پيش‌ شرط‌ اصلاحات‌    7
اصلاحات‌؛ مسؤوليتي‌ همگاني‌    9
نيك‌ خواهي‌ و نيك‌ انديشي‌    11
گسترة‌ اصلاحات‌    12
شناخت‌ اصلاحات‌    14
نظرسنجي‌ و رايزني    15
خوداصلاحي‌؛ شرط‌ لازم‌ ديگراصلاحي‌    16
قاطعيت‌ در اصلاحات‌    19
شتاب‌ در اصلاحات‌    21
اصل‌ و فرع‌ در اصلاحات‌    22
اصلاح در نظام دولت:    25
أ . اصلاح‌ بينشي‌    25
ب‌ . اصلاح رفتاري‌    25
اصلاحات‌ اقتصادي‌    28
اصلاحات‌ و عدالت‌ اجتماعي‌    32
اصلاحات‌ و فقرزدايي‌    33
منابع‌    36

مقدمه:
اصلاحات‌، از ضروري‌ترين‌ و مسلّم‌ترين‌ تعاليم‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌تكليفي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ تبيين‌ شده‌ و گستره‌ و قلمروي‌ آن‌ همه‌ امور رادر بر مي‌گيرد؛ اموري‌ چونان‌ مسائل‌ فردي‌ و مسائل‌ ميان‌ افراد، مسايل‌خانوادگي‌ و مسائل‌ اجتماعي‌ و گروهي‌ و در مسايل‌ اجتماعي‌ نيز اصلاحات‌اسلامي‌، همه‌ بخش‌هاي‌ جامعه‌ را فرا مي‌گيرد. از محيط‌ زيست‌ و مسائل‌زندگي‌ مردم‌ و شهرها گرفته‌ ………………

تا مسائل‌ فرهنگي‌، تربيتي‌، اقتصادي‌، سياسي‌ و…همه‌ در موضوع‌ اصلاحات‌ قرار مي‌گيرد. از نظر انسان‌ِ ديني‌ هيچ‌ پديده‌ يارويداد يا فرد يا گروهي‌ از قلمروي‌ اصلاحات‌ بيرون‌ نيست‌ و تعهّد ديني‌ ومسؤوليت‌هاي‌ خدايي‌، انسان‌ دين‌ باور را برمي‌انگيزد تا براي‌ سامان‌ بخشيدن‌به‌ همه‌ جنبه‌هاي‌ حيات‌ انسان‌ بكوشد و براي‌ زدودن‌ هر نابساماني‌، ناهنجاري‌،واپس‌گرايي‌ و تباهي‌ و فسادي‌ تلاش‌ كند و نقصان‌ و ناتواني‌ و ناداني‌ را ازدامن‌ فرد، خانواده‌ و جامعه‌ بزدايد و سراسر اجتماع‌ را به‌ ساماني‌ در خور وشايسته‌ برساند و اين‌ سخن‌ والاي‌ پيامبر بزرگوار را راهگشاي‌ زندگي‌ خويش‌قرار دهد:
اَصْلَح‌ النّاس‌ِ اَصْلَحهم‌ لِلنّاس‌   
صالح‌ترين‌ انسان‌ها، اصلاح‌طلب‌ترين‌ آنان‌ است‌.
اهمیت اصلاحات:
اهميت‌ اصلاحات‌ در هر بخش‌ يا قلمرو، متناسب‌ با نابساماني‌ و يا ضرر وزياني‌ است‌ كه‌ از آن‌ بخش‌ نصيب‌ جامعه‌ يا افراد مي‌گردد. پس‌ پيش‌ از اقدام‌ هراصلاحي‌، بايد اين‌ سنجش‌ انجام‌ گيرد و پايه‌ و درجه‌ اهميت‌ اصلاحات‌مشخص‌ شود.
در اين‌ خصوص‌ دو قلمروي‌ بسيار با اهميت‌ و ضروري‌ مطرح‌ مي‌شود:
1. اصلاح‌ بينشي‌ و فكري‌
2. اصلاح‌ ساختار اداري‌ و نظام‌ مديريت‌
روشن‌ است‌ كه‌ سرچشمه‌ و خاستگاه‌ همه‌ كژي‌ها، انحراف‌ها، ويراني‌ها،تباهي‌ها و نابساماني‌ها، نوع‌ بينش‌ و تفكر و ذهنيت‌ افراد و جامعه‌ است‌.انسان‌ها بدان‌گونه‌ كه‌ مي‌انديشند عمل‌ مي‌كنند، و اگر انديشه‌ها و بينش‌ها دچارانحرافات‌ اصولي‌ شود، همه‌ كاركردها بي‌نتيجه‌ خواهد شد و يا نتايجي‌واژگونه‌ و انحرافي‌ خواهد داشت‌.
براي‌ نمونه‌، اگر فرد يا افرادي‌ معيارهاي‌ تفكر اقتصاد سرمايه‌داري‌ راپذيرفته‌ باشند، عملكرد آنان‌ در خدمت‌ همين‌ تفكر قرار مي‌گيرد و همه‌ مسائل‌جامعه‌ را به‌ سود سرمايه‌داري‌ و بخش‌ خصوصي‌ و به‌ سوي‌ اهداف‌ آن‌ هدايت‌مي‌كنند و الگوهاي‌ مصرف‌ و نظام‌ توليد و توزيع‌ را به‌ شيوه‌ سرمايه‌داري‌طراحي‌ مي‌نمايند و جامعه‌ را در گردونه‌ ويرانگرِ «رشدِ توليد براي‌ رشدِمصرف‌ و رشدِ مصرف‌ براي‌ رشدِ توليد» مي‌افكنند و بيش‌ترين‌ صدمات‌ را به‌محيط‌ زيست‌ و منابع‌ طبيعي‌ خواهند زد. زيرا سرمايه‌داري‌ به‌ چيزي‌ جز رشدسود و سرمايه‌ و……………………………

این تحقیق در 36 صفحه با فونت 14 تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب ، متن تحقیق، منابع می باشد. حجم فایل:148 کیلوبایت

فهرست اصلاحات

فهرست اصلاحات


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط