احکام و آثار اکراه در عقود و قراردادها

احکام و آثار اکراه در عقود و قراردادها

فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه:    2
تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ    3
اکراه:    4
وضع معامله‌ی توأم با اکراه    4
اقسام اکراه    5
اکراه مادی    5
اکراه معنوی یا اخلاقی    5
عناصر تشکیل دهنده‌ی اکراه    5
عنصر مادی    5
عنصر معنوی    6
شرایط تاثیر‌گذاری اکراه    7
الف) تهدید عادتاً قابل تحمل نباشد:    7
ب) اکراه باید به آسانی قابل رفع نباشد :    7
ج) اکراه کننده باید قادر به عملی کردن تهدید خود باشد:    7
شرايط تحقق اكراه    8
تهديد نامشروع    8
موضوع تهديد    9
تناسب بين مورد تهديد و معامله    9
اکراه شخص ثالث    10
آثار و احكام اكراه    10
عدم نفوذ قرارداد اكراهي    10
اثر اجازه مكره    11
اضطرار    12
شروط تحقق اضطرار و ضرورت    13
مسئولیت مضطر    13
اضطرار در امور کیفری و حقوقی    14
تفاوت معامله اکراهی و اضطراری    14
منابع:    15

چکیده
در فقه و حقوق در میان قواعد فقه به قاعده اکراه برخورد می کنیم . در تعریف اکراه گفته شده است که : اکراه عبارت است از این که انسانی با سخن یا عمل خود شخص دیگری را به کاری که مورد رضای او نیست وادار نماید. به نحوی که اگر تنها خودش بود و فشاری بالای سرش نبود، به آن کار مبادرت نمی ورزید. قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ماده 202 ق . م  . به برخی از شرایط و ملاک های تحقق اکراه اشاره کرده است اکراه به اعتبار مکره عبارت از یک حالت نفسانی است که بر اثر فشار و تهدید شخصی خارجی در انسان ایجاد می شود به طوری که وی می تواند آزادانه قصد کند این فشار در حدی است که تنها رضا را از شخص مکره سلب می کند اما قصد و اراده انسانی شخص صحیح است به طور مثال اگر کسی به تخریب اموالش تهدید شود و با اکراه خانه خود را بفروشد در هنگام فروش اگر چه فاقد رضاست اما با اراده انشایی خود رابطه حقوقی را ایجاد می کند اما اگر شدت فشار و تهدید به حدی باشد که شخص قادر به انشا معامله نباشد و قدرت اراده کردن بر معامله را نداشته باشد , در چنین وضعی باید شخص را فاقد قصد و رضا دانست و معامله او را باطل اعلام کرد . این حالت را الجا می نامند پس نتیجه آن است که اکراه به معنای متعارف خود موجب فقد رضاست و در معنای شدید خود سبب از بین رفتن قصد است در حقوق خارجی عنوان مشابه دیگری به نام نفوذ ناروا وجود دارد نفوذ ناروا در مواردی که تحقق می یابد که در یک رابطه نزدیک و پنهان یک طرف ضعیف و یک طرف مسلط وجود دارد و طرف قوی با استفاده از موقعیت خود با اعمال فشار نامشروع طرف مقابل را به دادن امتیاز مجبور می کند که در روابط بین والدین و فرزندان وکیل و موکل و پزشک و بیمار ممکن است چنین وضعیتی پیش آید در این موارد نیز شرایط مشابه با اکراه وجود دارد. در این مقاله به بررسی این قاعده پرداخته می شود و در ضمن بررسی قاعده مذکور به موادی از قانون مدنی ایران، قانون مجازات اسلامی نیز اشاره می شود

این تحقیق در 16 صفحه با فونت 14 تنظیم شده است که شامل صفحه فهرست مطالب ، چکیده ، مقدمه ، متن تحقیق کاملاً مرتب، و منابع می باشد.حجم فایل:80 کیلوبایت

احکام و آثار اکراه در عقود و قراردادها


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط