پاورپوینت فصل4 فیزیک دوم دبیرستان

پاورپوینت فصل4 فیزیک دوم دبیرستان

فصل4
کار و انرژی
بیش از ٢٥٠٠ سال پیش، ایرانیان با ذوق و سخت کوشی تمدنی رابرپا کردند که بخشی از آثار به جای ماندۀ آن را در این تصویر می بینید.
این مکان به دروازۀ همۀ کشورهامعروف است.
تخت جمشید  شمال شیراز
هنگامی که فعالیت های یک روز خود را در نظر می گیرید، مشاهده می کنید که اعمال متفاوتی انجام می دهید راه می روید، از پله بالا می روید، می نویسید و کیف خود را حمل می کنید. برای انجام ای ن فعالیت ها به انرژی نیاز دارید که توسط موا د غذایی تأمین می شود. افراد دیگر نیز به همین ترتیب فعالیت های گوناگون دارند. بسیاری از این فعالیت ها، توسط وسیله هایی چون اتومبیل، جرثقیل و …
انجام می شوند. این وسیله ها از انرژی الکتریکی، شیمیایی و یا … استفاده می کنند. در کتاب فیزیک ( 1)و آزمایشگاه تا حدی با مفهوم انرژی و نوع های مختلف آن و تبدیل انرژی ها به یکدیگر آشنا شدید. دراین فصل با مفهوم کار در فیزیک، انرژی مکانیکی و توان آشنا می شوید و تعریف دقیق تری از نوع های مختلف انرژی پتانسیل ارائه می شود.
کار
همه روزه با افرادی مواجه هستیم که در حال انجام فعالیت های متفاوتی هستند. نجّار را می بینیم که درحال اره و یا رنده کردن است. در فعالیت های ساختمانی کارگران مصالح ساختمانی را از محلی به محل دیگر حمل می کنند و … البته بعضی از فعالیت ها نیز توسط ماشین های مخصوص انجام می شوند.
در شکل 4 -١ دو نمونه از این فعالیت ها نشان داده شده اند. آیا شما نیز می توانید تعدادی ازاین فعالیت ها را نام ببرید؟
در بسیاری از فعالیت هایی که انجام می شوند:
الف)به اجسام نیرو وارد می شود.
ب ) آنها جابه جا می شوند.
به عنوان مثال، در شکل 4- 1  الف پسر به جعبه نیرویی به سمت بالا وارد می کند و آن رابالا می برد. در شکل 4 1 ب مادری به کالسکه نیرو وارد می کند و آن را به جلو می راند. کاردر فیزیک را برای مثال هایی که در آنها بر جسم نیرو وارد می شود و جسم در جهت نیرو جابه جامی شود، به صورت حاصل ضرب نیرو در جابه جایی تعریف می کنیم.
شکل ٤-1 شخص با وارد کردن نیرو به جسم و جابه جا کردن آن، کارانجام می دهد.
یعنی، اگر مطابق شکل 4 2 به جسم نیرویی به اندازهٔ F وارد و آن را به اندازهٔ d جابه جا کنیم، طبق تعریف، کار نیروی ثابت F، بارابطهٔ زیر داده می شود.
شکل ٤- 2 بر جسم نیروی وارد می شود و
جسم هم سو با نیرو به اندازۀ d جابه جا می شود
کار یک کمیت نرده ای است و یکای آن N.m است که ژول نامیده می شود. این یکا را با نماد Jنمایش می دهیم. همان طورکه در کتاب فیزیک ( ١) و آزمایشگاه دیدیم یکای انرژی و گرما نیز ژول است.
مثال ٤- 1
در شکل 4 1 ب اگر شخص نیرویی افقی برابر 4N را به کالسکه وارد و آن را به اندازهٔ 10m جابه جا کند، چه مقدارکار انجام می دهد؟
پاسخ: بر طبق رابطهٔ 4 1 داریم:
W = Fd
W = 4*10=40J
مثال ٤- ٢
مطابق شکل 4 -1 الف اگر شخصی نیرویی برابر 30 نیوتون را به جسم اعما ل کند و آن را به اندازهٔ 5/ 0 متر بالا ببردچه مقدار کار انجام می دهد؟
پاسخ:
W = Fd
W=30*./5=15J
در شکل ٤- 3 نیرویی که مرد بر جعبه وارد می کند، باجابه جایی جعبه زاویهٔ θ می سازد. در چنین مواردی برای تعیین  کار نیروی ثابت F در جابه جایی d  از رابطهٔ زیر استفاده می کنیم:
WF = F dcosθ

این پاورپوینت در66 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت دقیق و کامل کاملاً تایپ شده با افکت و طراحی و رنگ بندی عالی ،اسلاید تشکر و پایانی حجم فایل:1.13 مگابایت

اسلاید معرفی فصل 4 فیزیک دوم دبیرستان

اسلاید معرفی فصل 4 فیزیک دوم دبیرستان

اسلاید نمونه فیزیک فصل4

اسلاید نمونه فیزیک فصل4

اسلاید نمونه فیزیک فصل 4

اسلاید نمونه فیزیک فصل 4

اسلاید نمونه کاروانرژی

اسلاید نمونه کاروانرژی

کاروانرژی فیزیک دوم دبیرستان

کاروانرژی فیزیک دوم دبیرستان

، پاورپوینت فصل4 فیزیک دوم دبیرستان، پاورپوینت فصل 4 کارو انرژی فیزیک دوم دبیرستان، پاورپوینت فصل4فیزیک 2 دوم دبیرستان، پاورپوینت کار وانرژی فیزیک دوم دبیرستان، فصل4 فیزیک دوم دبیرستان کارو انرژی، پاورپوینت کاروانرژی فیزیک 2، کاروانرژی فصل4 فیزیک دوم دبیرستان، دانلود پاورپوینت کارو انرژی فصل4 فیزیک دوم دبیرستان، کارو انرژی .ppt، پاورپوینت آماده برای فیزیک دوم دبیرستانپ، پاورپوینت رایگان فصل4 فیزیک دوم دبیرستان، پاورپوینت فصل4 فیزیک دوم دبیرستان رشته علوم تجربی، پاورپوینت فصل4 فیزیک دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک، دانلود رایگان پاورپوینت فصل4 فیزیک دوم دبیرستان


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط