سلول گیاهی

سلول گیاهی

فهرست مطالب
سلول گیاهی    1
مقدمه    1
روش مشاهده سلول گیاهی    1
دیواره یاخته‌ای    2
غشای سلولی    2
سیتوپلاسم    3
ریبوزومها    5
شبکه آندوپلاسمی    5
دستگاه گلژی    6
میکروبادیها    6
لیزوزوم‌ها    6
واکوئلها    6
میتوکندری    6
پلاستها    7
هسته    7
تفاوت یاخته‌های گیاهی و جانوری    7
تفاوتهای متابولیسمی    7
تفاوتهای ساختاری    7
تفاوتهای تقسیمی    7
کلروپلاست    7
اندازه کلروپلاست    9
رنگ کلروپلاست    9
تعداد و محل کلروپلاست    9
پوشش پلاستی    9
غشای خارجی    9
اطاق خارجی    9
اطاق داخلی    10
سیستم غشایی درون کلروپلاست    10
کلروپلاست جایگاه فتوسنتز    10
ژنوم کلروپلاست    11
کلروپلاست‌زایی    11
تکامل پلاستها از موجودات ابتدایی    12
میتوکندری    13
نگاه کلی    13
تاریخچه    13
شکل و اندازه میتوکندری و تغییرات آنها    13
شکل    13
اندازه    13
ساختمان میتوکندری    14
غشای خارجی    14
اطاق خارجی    14
غشای داخلی    14
اطاق داخلی    14
ژنوم میتوکندری    14
نقش زیستی میتوکندری    15
تنفس هوازی سلولها    15
سنتز اسیدهای چرب    15
دخالت میتوکندری در گوارش چربیها    16
ذخیره و تجمع مواد در میتوکندریها    16
محل میتوکندریها در سلول    16
تعداد میتوکندریها در سلول    16
منشا میتوکندری    16
خاستگاه پروکاریوتی میتوکندری    17
واکوئل    17
نگاه کلی    17
تفکیک یا جدا سازی واکوئلی    18
تغییرات واکوئلها    18
ساختار و فرا ساختار واکوئلها    19
محتوای واکوئلی    19
دستگاه گلژی    20
اطلاعات اولیه    20
ساختمان دستگاه گلژی    21
ساکول یا سیسترن یا سیسترنا    21
دیکتیوزوم    21
تفاوت دستگاه گلژی در سلولهای گیاهی و جانوری    22
ترکیب شیمیایی دستگاه گلژی    22
منشا دستگاه گلژی    22
اعمال دستگاه گلژی    23
منابع:    24

مقدمه
سلول واحد ساختاری مشترک در تمام موجودات زنده است. سلول عنصری مستقل ، کوچک و دارای اندازه میکروسکوپی است. محتویات سلولی مجموعه‌ای از اجزا با ساختاری بسیار پیچیده و ترکیبات خاص است. تمام ظواهر و پدیده‌های حیاتی و واکنشهای موجود ، ناشی از فعالیت محتویات پروتوپلاست درون سلولی است. سلولهای گیاهی نسبت به سلولهای جانوری دارای اشکال متنوعتری هستند. سلول‌های گیاهی دارای اشکال چند ضلعی با اقطار مساوی و منظم و یا کشیده هستند و علاوه بر آن سلولهای گیاهی ، محصور در غشای شکل دهنده نسبتا سخت و محکم و مقاوم هستند که گاه نازک و گاهی ضخیم است.
در یک توده سلولی همگن سازنده یک بافت ، همه سلولها دارای یک اندازه و یک شکل و معمولا چند وجهی‌اند. در گیاهان آلی اندازه سلولها متناسب با کار آنهاست و بر حسب ماهیت بافت و نقشی که در گیاه دارند اندازه آنها متفاوت است. اندازه و طول سلولهای سازنده پیکر گیاهان به ماهیت و ویژگی آن سلول بستگی دارد و به طول ملکولهای پروتئینی موجود در آنها و همچنین به میزان فعالیت هسته سلول و دوره استراحت آن ارتباط دارد.

این تحقیق در 26 صفحه با فونت 14 تنظیم شده است دو صفحه اول با فهرست بندی الفبایی هست و بقیه صفحات با شماره گذاری عددی

حجم فایل:800 کیلو بایت

فهرست مطالب سلول گیاهی

فهرست مطالب سلول گیاهی

، تحقیق کامل درباره سلول گیاهی، تحقیق بصورت فایل ورد درباره سلول های گیاهی، تحقیق آماده درباره سلول های گیاهی، تحقیق word سلول های گیاهی، سلول های گیاهی.word، فایل ورد درباره سلول گیاهی، تحقیق درباره سلول گیاهی، تحقیق آماده درباره سلول گیاهی، تحقیق آماده درباره سلو گیاهی، ورد سلول گیاهی، word سلول گیاهی، سلولگیاهی.word


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط