آفات کش ها عوامل و روشهای کنترل بیولوژیک

آفات کش ها عوامل و روشهای کنترل بیولوژیک

فهرست مطالب
مقدمه    1
نيازهاي انسان و منشاء آفات    1
مشكلات ناشي از آفت كشها    3
تعريف كنترل بيولوژيك    5
پارازيتيسم حشرات    7
بيماريهاي حشرات    8
بند پايان براي كنترل علفهاي هرز    9
كنترل بيولوژيكي بيماريهاي گياهي    10
فصل اول    11
انواع اهداف، عوامل و روشهاي كنترل بيولوژيك    11
اهداف مبارزه بيولوژيكي    12
حشرات    12
كنه ها    12
ساير بي مهره گان    13
علفهاي هرز    13
بيماريهاي گياهي    14
مهره داران    14
انواع عوامل مبارزه بيولوژيك    15
حشرات پارازيتوئيد    15
بند پايان وساير بي مهرگان شكارگر (پرداتور)    16
باكتريها    17
ويروسها    18
قارچها    18
پروتوزوآ    19
نماتدها    19
گياهخواران و پاتوژنهاي علفهاي هرز    20
مبارزه بيولوژيكي با بيماريهاي گياهي    21
روشهاي كلي كنترل بيولوژيك    22
حفاظت    22
معرفي(ورود)دشمنان طبيعي جديد    24
انبوه سازي (افزون سازي)    24
فصل دوم    26
زيست شناسي و ديناميزم جمعيت    26
عوامل بيماريزا    27
فرايندهاي اساسي در زيست شناسي پاتوژن    27
تماس با ميزبان    27
نفوذ به ميزبان    28
تكثير در بافت ميزبان    29
خروج پروپاگولهاي پاتوژن از لاشه ميزبان    29
پراكنش و پايداري پروپاگولهاي پاتوژن    30
همه گيري شناسي(Epizootiology) بيماريهاي بندپايان    31
ويژگيهاي ميزبان مؤثر بر ازدياد بيماري    32
ويژگيهاي پاتوژن مؤثر بر ازدياد بيماري    33
عوامل محيطي مؤثر بر ازدياد بيماري    35
بيماريهاي باكتريايي در بندپايان    37
ويروسهاي بيماريزا در بندپايان    39
قارچهاي بيماريزا در بندپايان    40
پروتوزوآهاي بيماريزا در بندپايان    44
نماتدهاي بيماريزا در بندپايان    45
ويروس نوكلارپلي هدروزيس در ابريشم باف ناجور    48
ويروس بدون پوشش سوسك شاخ دار(oryctes non-occluded virus)    49
Bacillus thuringiensis    50
Bacillus popilliae    50
منابع:    53

مقدمه
نيازهاي انسان و منشاء آفات
جمعيت انسان در كره زمين بسيار زياد است و روند رو به افزايش نيز دارد. بشر براي تامين نياز هاي خودخواهانه اش و به خاطر ايجاد مزارع گسترده تر و بهره برداري بيشتر، اكوسيستمهاي طبيعي را به سرعت بر هم زده و موجب تخريب جنگل ها،نابودي خاك و گياهان خودرو و حيات وحش مي گردد. روشهاي بهره برداري و متكي بر تكنولوژي ماشيني و مواد شيميايي مصنوعي، ممكن است در كوتاه مدت پر بازده باشند اما مسلماٌ پايدار نبوده و آلاينده محيط خواهند بود. امروزه ثابت شده است كه بايد براي جانوران وحشي و گياهان خودرو نيز حق حيات قايل شد و در فضاي موجود سهمي نيز براي آنها منظور نمود. بنابراين توليد بيشتر و در عين حال حفظ محيط زيست دو موضوعي است كه هماهنگي آنها در آغاز قرن بيست و يكم مورد نوجه انسان خواهد بود. كنترل بيولوژيك آفات ، پاسخي است طبيعي به بخشي از اين برنامه كه كنترل پايدار به ارمغان آورده و براي محيط زيست نيز ناآلاينده محسوب مي گردد.
آفات از كجا ناشي مي شوند؟ وجود بعضي از آفات معلول روشهاي كشت و كار است،دفاع طبيعي گياهان از قبيل خشن يا نامطبوع بودن آنها براي آفات، طي برنامه هاي اصلاح نباتات كاهش يافته است. گياهان در سطوح بسيار وسيع در زمانهاي مشخص كاشته و برداشت مي شوند. اين تغييرات به صورت بالقوه شرايط را براي افزايش جمعيت گياهخواران مساعد مي سازند. برخي از عوامل گياهخوار محلي به گياهان غير بومي سازگاري يافته و به صورت آفت در مي آيند. براي مثال در آفريقاي جنوبي 68% از 188 بند پاي آفت كه روي 14 نوع گياه زراعي وارداتي فعاليت  مي كنند، گونه هايي هستند كه قبلاٌ با اين گياهان ارتباطي نداشته اند در مواردي نيز آفت جديد همراه با گياهان زراعي به صورت ناخواسته به منطقه جديدي وارد  مي شوند و چون دشمنان طبيعي آنها در منطقه جديد حضور ندارند،فارغ از كنترل طبيعي،به سرعت تكثير يافته و به صورت طغياني خودنمايي مي كنند .از سال 1850 تاگنون،تعداد حشرات غير بومي در آمريكا ده برابر شده است. از اين گروه بيش از 200 گونه به صورت آفات كم اهميت تر در آمده اند. خاستگاه آفات غير بومي آمريكا توسط سيلر مورد بحث قرار گرفته است. در ايالات متحده آمريكا 39% از آفات

این تحقیق بصورت فایل ورد (word)  در 55 صفحه تنظیم شده است که دو صفحه اول با فهرست بندی الفبایی و بقیه صفحات با فهرست بندی عددی می باشد فونت 14 بصورت منظم تنظیم شده است بدون هیچ گونه تگ تبلیغاتی حجم فایل:268 کیلوبایت

فهرست مطالب افت کش ها

فهرست مطالب افت کش ها

، تحقیق کامل درباره افت کشها، تحقیق درباره آفت کش ها و روش های کنترل بیولوژیک آن، تحقیق آماده درباره روش های کنترل بیولوژیک، تحقیق آماده درباره آفات کش ها عوامل و روشهای کنترل بیولوژیک، تحقیق بصورت ورد آفات کش ها عوامل و روشهای کنترل بیولوژیک، آفات کش ها عوامل و روشهای کنترل بیولوژیک.word، تحقیق درباره افت کش ها وروشهای کنترل بیولوژیک، تحقیق بصورت فایل ورد آفات کش ها عوامل و روشهای کنترل بیولوژیک، تحقیق ورد آفت کش ها، تحقیق همراه با فهرست بندی درباره افت کش ها وروشهای کنترل بیولوژیک، تحقیق با فهرست بندی درباره کنترل بیولوژیک، تحقیق کامل آفات کش ها عوامل و روشهای کنترل بیولوژیک


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط