پاورپوینت درس5 زمین شناسی سوم تجربی

پاورپوینت درس5 زمین شناسی سوم تجربی

بخش ٢
چرخه سنگ
سنگ به موادی گفته می شود که به طور طبیعی از اجتماع یک یاچند نوع کانی تشکیل شده باشند. در زمین، سه گروه سنگ، با سه روش تشکیل ومنشأ جداگانه وجود دارد: سنگ های آذرین،محصول نجماد مواد مذاب درونی زمین اند که در داخل یا سطح پوسته سرد و تبدیل به سنگ شده اند.
سنگ های رسوبی، ممکن است از فرسایش و هوازدگی سنگ های قبلی و رسوب آنها در جای  ناسب به وجود آیند، یا از بقایای موجودات زنده قدیمی تشکیل شوند. بعضی از سنگ های رسوبی هم حاصل تبخیر شدید آب های اشباع از املاح خاص و برجای ماندن آن املاح اند. سنگ های دگرگون شده، در صورتی تشکیل می شوند که ترکیب شیمیایی یا ساختار یک سنگ در حالت جامد، در درون زمین و تحت تأثیر گرما، فشار و واکنش های شیمیایی خاص عوض شود.
در طول زمان های دراز و دخالت عوامل مختلف فیزیکی و شیمیایی،سنگ های هر گروه به سنگهای دیگر تبدیل می شوند، چنانکه سنگ های مختلف، در روی زمین تحت تأثیر عوامل فرساینده ای چون هوا، آب، یخچال، باد و غیره قرار می گیرند و خرد می شوند. مواد حاصل به قسمت های دیگری حمل می شوند و در آنجا به صورت رسوب درمی آیند و سرانجام، سنگ های رسوبی جدیدی را می سازند. سنگ های رسوبی ممکن است در اعماق زمین مدفون شوند و در آنجا تحت تأثیر گرما و فشار به سنگ های دگرگون شده مبدل شوند. یا آنکه پس از ذوب، سنگ های آذرین جدیدی را حاصل آورند. سنگ های آذرین هم تحت تأثیر فشار و حرارت دگرگون می شوند. به مجموعه این تغییرات و تبدیل حالت ها، چرخه سنگ گفته می شود.
چرخه سنگ
٥ کانی ها
قسمت هاى مختلف زمىن، از 88 نوع عنصر طبیعى به نسبت هاى بسىار متفاوت ساخته شده است. در ترکیب پوسته زمىن 8 عنصر اکسىژن، سیلیسىم، آلومینیم، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منىزیم  دود 98/5 درصد و بقىه عناصر هم حدود 1/5 درصد را تشکیل مى دهند )شکل 5-1(

این پاورپوینت در 54 اسلاید تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ، اسلاید های متن کتاب با افکت وطراحی عالی کاملا تایپ شده بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای ، کاملا تایپ شده،اسلاید تشکر و پایانی ، حجم فایل 2.8 مگابایت

aval zamin shenasi3 darse5اسلاید معرفی

aval zamin shenasi3 darse5اسلاید معرفی

nemoneh zamin shenasi3 darse5اسلاید نمونه

nemoneh zamin shenasi3 darse5اسلاید نمونه

، پاورپوینت درس5 زمین شناسی سوم تجربی، پاورپوینت کانی ها زمین شناسی سوم دبیرستان، پاورپوینت بخش2زمین شناسی سوم علوم تجربی، پاورپوینت چرخه سنگ زمین شناسی سوم دبیرستان، پاورپوینت درس5زمین شناسی سوم دبیرستان کانی ها، پاورپوینت کانی ها زمین شناسی سوم تجربی، پاورپوینت درس5 زمین شناسی3 علوم تجربی، پاورپوینت درس پنج زمین شناسی سوم تجربی، دانلود پاورپوینت زمین شناسی درس5 زمین شناسی کانی ها، پاورپوینت درس5 کتاب زمین شناسی سوم دبیرستان رشته علوم تجربی، پاورپوینت های زمین شناسی 3 علوم تجربی، پاورپوینت درس 5 کتاب زمین شناسی سوم دبیرستان


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط