ورزش چوگان

ورزش چوگان

تحقیق ورد درباره ورزش چوگان

فهرست مطالب
تاریخچه     1
مشخصه‌های زمین چوگان:    2
تعداد بازیکنان    2
هدف و قوانین بازی    3
خطاهای ورزش چوگان    4
انواع جریمه‌های بازی چوگان    4
داوری در چوگان    5
شروع مسابقه چوگان    6
نحوه ثبت امتیازات    7
اسبهای چوگان    7
وسائل ضروری سوارکار    7
اندازه چوب چوگان و توپ    8
ثبت جهانی چوگان    9

تاریخچه
چوگان از ورزشهای کهن ایرانی است که امروزه به ورزشی جهانی تبدیل شده است. این رشته به دلیل رواج در میان پادشاهان و بزرگان به بازی شاهان معروف است. نام چوگان از نام چوبی که در آن استفاده می‌شود برگرفته شده‌است. این بازی در ابتدا عنوانی نظامی و جنگی داشت و سوارکاران ایرانی در آن استعداد اسب‌های جنگی خود را به نمایش می‌گذاشتندچوگان به هنگام کشور گشایی داریوش اول در هند، در آن سرزمین رواج یافت. اروپاییان در زمان صفویان و در زمان استعمار خود در هند، با این بازی آشنا شدند و آن را در سراسر اروپا پخش کردنداین ورزش در ایران پس از صفویان کم کم رو به فراموشی رفت. البته در زمان پهلوی، در ارتباط با اروپاییان، چوگان دوباره مورد توجه قرار گرفت، ولی مانند گذشته رواج نیافت. امروزه سعی می‌شود توجه بیشتری به این ورزش نشان داده شود. همچنین اقداماتی برای تاُسیس زمین‌هایی سرپوشیده برای زنان انجام شده‌است.

این تحقیق بصورت فایل word در 10 صفحه تنظیم شده است که شامل فهرست بندی و متن تحقیق بصورت کامل و مرتب می باشد.


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط