ارتقاء سلامت اداری

ارتقاء سلامت اداری

فهرست مطالب
عوامل موثر در ارتقای سلامت اداری    1
ضرورت تحقيق:    1
1- تعاریف فساد اداری    1
1-4- تعریف فساد اداری از دیدگاه قرآن    1
– شاخص های سلامت نظام اداری و نظام اداری سالم و عوامل تهديد کننده و تسهيل کننده سلامت نظام اداری    2
الف – 1- ويژگي هاي سازمان ونظام اداري سالم    2
الف-2- عوامل تهديدكننده سلامت نظام اداري    2
الف-3 -عوامل تسهيل كننده سلامت نظام اداري    3
الف-3-1- قوانین و مقررات شامل :    3
الف-3-2- نيروي انساني شامل:    4
الف-3-3- رسالت ها و مأموريت هاي سازماني شامل:    4
الف-3-4- ساختار سازماني شامل:    4
الف-3-5- سيستم ها و روش ها شامل:    5
الف-3-6- عوامل  فرهنگی و اجتماعی    6
الف-3-7- عوامل  سياسی    6
الف-3-8- عوامل اقتصادی    6
ب – شيوه های افزايش سلامت در نظام اداری (مشارکتهای مردمی، پاسخگويي، شفافيت، ترويج فرهنگ خود کنترلی، آموزشهای عمومی و ترويج اخلاق در سازمان)    6
ب-1- مشاركت هاي مردمي :    7
ب-2- پاسخگويي و شفافيت    7
ب-3- ترويج فرهنگ خودكنترلي:    8
ب- 4- افزايش آگاهي هاي مردمي و ترويج اخلاق درسازمانها    8
نقش مديريت عالی دستگاهها در کاهش تخلفات داری و افزايش سلامت در نظام اداری    9
خطوط اساسی وضعيت ناسالم نظام اداری در ایران    10
استراتژي هاي پيشنهادي براي ارتقاء سلامت نظام اداري    12
نتيجه گيری    13

عوامل موثر در ارتقای سلامت اداری
 ضرورت تحقيق:
از آنجائيكه انسان به منزله سرمايه و نه هزينه كه بيشترين عايدي و سود سازماني از آن بدست مي آيد از طريق تامين مناسب و مديريت اثربخش عملكرد و ارتقا سطح سلامت ادامه تحقق مي يابد، لذا شناخت عوامل موثر در بروز مفسده هاي اداري و در نقطه¬ي مقابل ايجاد زمينه هاي لازم براي بروز مستمر خلاقيت ها و توانمندي ها، پذيرش تغيير و خودتحولي، ايجاد هويت تعلق خاطر سازماني، انطباق و تلفيق ارزش هاي سازماني و فردي ضرورتي انكارناپذير است. به عبارت ديگر سلامت نظارت اداري اهدافي همچون تربيت كاركنان شايسته و هماهنگ با فرهنگ سازماني و منطبق با مهارت و دانش روز، مشتاق به كار، متعهد و راضي به كه بتواند متضمن منافع كاركنان نظام اداري و آحاد جامعه باشد را دنبال مي نمايد.
1- تعاریف فساد اداری
1-1- تعريف حقوقی (قانونی) : فساد اداری استفاده غير قانونی از اختيارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی

این تحقیق بصورت فایل ورد 2007 در 14 صفحه تنظیم شده است


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط