پاورپوینت درس چهارم سلامتی من زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس4زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس 4 سلامتی من زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس چهارم سلامتی من زبان انگلیسی هشتم

        Lesson 4
My Health
سلامتی من
Conversation
Listen to the English teacher and the student talking.
درس 4
گفتگو
به مکالمه معلم انگلیسی و دانش آموز گوش کنید.
Teacher:           Are you OK?
Student:           No, I’m not. I have a headache.
Teacher:          Oh, you have sore eyes, too.
                      You should go home and rest.
معلم:    حالت خوبه؟
دانش آموز: نه ،نیست.سردرد دارم.
معلم: اوه،همچنین چشم درد هم داری.
تو باید بری خونه و استراحت کنی.
Student:    Yes, but we have one more class.
Teacher:    Don’t worry. I’ll talk to your teacher.

Student: Thanks for your help.

Teacher:   Let’s go to the office and call your parents first. Class, be quiet! I’ll be back in a minute.

دانش اموز:بله ،اما ما یک کلاس دیگه داریم.
معلم:نگران نباش.با معلمت حرف می زنم.

این پاورپوینت در 16 اسلاید تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ،اسلایدهای متن و ترجمه متن تا group work با افکت و طراحی خوب،اسلاید صفحه پایانی و تقدیر وتشکر.

حجم 1.16 مگابایت

اسلایدهای نمونه

aval zaban darse 4 englisi 2اسلاید معرفی پاورپوینت درس چهارم سلامتی من زبان انگلیسی هشتم

aval zaban darse 4 englisi 2اسلاید معرفی پاورپوینت درس چهارم سلامتی من زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس چهارم سلامتی من زبان انگلیسی هشتم nemoneh dares 4zaban englisi 2

پاورپوینت درس چهارم سلامتی من زبان انگلیسی هشتم


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط