تحقیق درباره باد در ساحل

تحقیق درباره باد در ساحل

چرادر ساحل دود در طول روز به طرف خشکی و در طول شب به طرف دریا کشیده می شود   

فهرست مطالب
جريان همرفتي    1
جريان همرفتي در طبيعت باد    1
نسيم دريا و خشكي:    2
جريان هاي دريايي:    2
نمايش جريان همرفتي در هوا    3
چرادر ساحل دود در طول روز  به طرف خشکی و در طول شب به طرف دریا کشیده می شود    4
جريان همرفتي
 انتقال گرما از جايي به جايي ديگر، به سه طريق صورت مي گيرد: تابشي، رسانايي (رسانش)، همرفتي (كنوكسيون). در روش تابشي، براي انتقال گرما احتياج به ماده نيست. مثلاً نور خورشيد از فاصله 150 ميليون كيلومتري، در خلأ حركت كرده و در زمين به گرما تبديل مي شود. ولي در روش رسانش بايد ماده اي وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر ميله اي فلزي را در دست بگيريم و سر ديگر آن را روي شعله آتش بگيريم، گرما از سر آن به دست ما منتقل مي شود. علت اين است كه اتم هاي فلز انتهاي ميله، در اثر گرماي شعله جنبش بيشتري پيدا مي كنند. سپس در اثر برخورد با اتم هاي مجاور، انرژي جنبشي را به آنها منتقل مي كنند. به همين ترتيب اين انرژي گرمايي در طول ميله منتقل شده تا اين كه به دست ما برسد.
جريان رسانش در جامدها، مايع ها و گازها روي مي دهد. ولي جريان همرفتي فقط در مايع ها و گازها، يعني در سيال ها، صورت مي پذيرد. وقتي قسمتي از يك سيال (شاره) مانند هوا گرم مي شود، جنبش مولكول هاي آن افزايش مي يابد و مولكول ها از هم فاصله مي گيرند. در نتيجه، سيال منبسط شده و چگالي آن كاهش مي يابد (سبك مي شود). هواي سبك شده به بالا صعود مي كند و هواي سرد در اطراف جاي

این تحقیق بصورت فایل ورد در پنج 5 صفحه تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ،فهرست مطالب و متن تحقیق می باشد

aval dod dars ahel


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط