تحقیق درباره امنیت اجتماعی

تحقیق درباره امنیت اجتماعی

آمادگی دفاعی

فهرست مطالب
امنیت اجتماعی واحساس امنیت    1
الف-ابعاد امنیت اجتماعی    1
1:بعد عینی امنیت اجتماعی    1
2: بعد ذهنی امنیت اجتماعی  (احساس امنیت)    2
تحقق بعد ذهنی امنیت اجتماعی    3
الف: ثبات قواعد و قوانين و مقرارت    3
ب: مبارزه با دلالی و رشوه خواری    4
پ:وظایف مدیران در قبال جامعه    4
ت:مبارزه با تورم و گرانی و گران فروشان    5
ث:توجه با آسیب های اجتماعی    5
امنیت اجتماعی واحساس امنیت
در واقع امنیت اجتماعی یک موضوع هویتی و نوعی تئوری مطرح در سیاست داخلی کشورها و حتی روابط بین‌الملل است. البته آنچه در این جا مدنظر است هویت اجتماعی است، هویت اجتماعی به مجموع ویژگی‌هایی گفته می‌شود که فرد به واسطة آن‌ها خودش را به عنوان عضو یک گروه قلمداد می‌کند و بر همین اساس دیگران را از گروه خود متمایز می‌کند.
در مجموع می توان گفت سه مفهوم امنیت اجتماعی، امنیت هویت و امنیت جامعه‌ای تقارن مفهومی دارند و مصادیق افرادی هستند که به لحاظ اشتراک در پاره‌ای ویژگی‌ها، عنوان «ما» را به خود منتسب می‌دانند. این ویژگی‌های مشترک می‌تواند خاستگاه طبیعی (جنسیت) یا منشأیی اجتماعی (ملت) داشته باشند.در واقع ویژگی‌های مشترک که به تعبیری هویت نامیده می‌شوند، موضوع مورد بحث امنیت اجتماعی نیز است.

این تحقیق در 8 صفحه تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی،صفحه دوم فهرست مطالب که بصورت الفبایی شماره گذاری شده اند و متن تحقیق اصلی که 6 صفحه می باشد که بصورت عدد شماره گذاری شده است . حجم فایل 62 کیلو بایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط