جرايم رايانه اي و بررسي قوانين كيفري ايران

جرايم رايانه اي و بررسي قوانين كيفري ايران

جرايم رايانه اي و بررسي قوانين كيفري ايران

جرايم رايانه اي (بزهكاري مدرن) و بررسي قوانين كيفري ايران
چکيده
امروزه، تحولات عظيمي در تکنولوژي بوقوع پيوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمينه فن آوري ارتباطات فراملي طي چند دهه اخير بوده ايم. اينترنت عليرغم تمامي امکانات و اطلاع رساني در عرصه بين المللي که براي ما به ارمغان آورده است ولي متاسفانه بعضي از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راههاي ورود به سيستم هاي کامپيوترهاي دولتي،خصوصي و… را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراواني گرديده است. با توسعه و تحول يافتن اينترنت،در مقابل انقلاب عظيمي در ايجاد جرايم در سطح بين المللي بوجود آمده است. لذا در بيشتر کشورهاي دنيا جرايم اينترنتي  ……

 فهرست مطالب

جرايم رايانه اي (بزهكاري مدرن) و بررسي قوانين كيفري ايران    0
چکيده    2
فصل اول: کليات 1- 1- تاريخچه جرائم كامپيوتري    2
1-2- تعاريف جرائم كامپيوتري    4
فصل دوم- انواع جرائم رايانه‌اي    5
2-1- تقسيم بندي جرائم كامپيوتري    6
بخش سوم – جرايم عليه كامپيوتر    9
فصل چهارم: بررسي قوانين كيفري ايران پيرامون جرائم رايانه‌اي    11
مسؤولیت كیفری اشخاص    11
برخی ایرادات مبنایی وارد بر قانون جرایم رایانهای    14
نتيجه‌گيري:    16

مقاله حاضر در 16 صفحه تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب و متن با پانوشت منابع ،نتیجه گیری که با فونت 14 ب نازنین فاصله بین خطوط 1.15 نگارش شده است و همچنین شامل صفحه اول و معرفی می باشد


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط