پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "پاورپوینت زبان فارسی سوم دبیرستان"

پاورپوینت درس 9 جمله ساده و اجزای آن زبان فارسی سوم دبیرستان

پاورپوینت درس 9 زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس 9 جمله ساده و اجزای آن زبان فارسی سوم دبیرستان درس نهم9 جملۀ ساده و اجزای آن آموختیم که جملهٔ مستقل…

پاورپوینت درس 8 زندگی نامه نویسی زبان فارسی سوم دبیرستان

پاورپوینت درس 8 زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس 8 زندگی نامه نویسی زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس 8 زندگی نامه نویسی زبان فارسی سوم دبیرستان به استثنای رشته…

پاورپوینت درس 7 گروه فعلی زبان فارسی سوم دبیرستان

پاورپوینت درس 7 زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس 7 گروه فعلی زبان فارسی سوم دبیرستان   پاورپوینت درس 7 گروه فعلی زبان فارسی سوم دبیرستان رشته های ریاضی فیزیک…

پاورپوینت درس 5 زبان فارسی سوم دبیرستان

پاورپوینت درس 5 زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس 5 زبان فارسی سوم دبیرستان  به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی درس پنجم مطابقت نهاد و فعل از میان همهٔ…

پاورپوینت درس چهارم زبان فارسی سوم دبیرستان

پاورپوینت درس چهارم زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس چهارم زبان فارسی سوم دبیرستان به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی درس چهارم املای «همزه » در فارسی 1 با…

پاورپوینت درس سوم زبان فارسی سوم دبیرستان

پاورپوینت درس سوم زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس سوم زبان فارسی سوم دبیرستان به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی درس سوم ویرایش در سال های گذشته، مطالبی را…

پاورپوینت درس دوم زبان فارسی سوم دبیرستان

پاورپوینت درس دوم زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس 2 زبان فارسی سوم دبیرستان رشته های نظری به استثنای رشته علوم انسانی درس دوم جمله سال پیش خواندیم که جملهٔ…

پاورپوینت درس 1 زبان فارسی سوم دبیرستان

پاورپوینت درس 1 زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس 1 زبان فارسی سوم دبیرستان رشته های نظری به استثنای رشته علوم انسانی درس اوّل قواعد ترکیب کوچک ترین و بزرگ…

پاورپوینت درس24 زبان فارسی سوم دبیرستان

aval darse24zaban farsi3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس24 زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس24 زبان فارسی سوم دبیرستان به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی درس بیست وچهارم ساختمان واژه(3) تا اینجا واژه های مرکّب و…

پاورپوینت درس23 زبان فارسی سوم دبیرستان

aval darse23zaban farsi3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس23 زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس23 زبان فارسی سوم دبیرستان به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی درس بیست و سوم کلمات دخیل دراملای فارسی(2) در جمله های…

پاورپوینت درس22 زبان فارسی سوم دبیرستان

aval darse22zaban farsi3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس22 زبان فارسی سوم دبیرستان درس بیست ودوم اَسناد و نوشته های حقوقی آیا تاکنون نامِ وکالت نامه، قولنامه، رهن، استشهادنامه، صورت جلسه، تعهّد، صلح،ودیعه و … را شنیده…

پاورپوینت درس21 زبان فارسی سوم دبیرستان

aval darse21zaban farsi3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس21 زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس21 زبان فارسی سوم دبیرستان به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی درس بیست و یکم نقش های زبان زبان شناسان برای زبان…