پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "مطالعات اجتماعی"

پاورپوینت درس 11 کشورهای همسایه 1 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

aval darse 11 motaleat panjom

پاورپوینت درس 11 کشورهای همسایه 1 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان پاورپوینت درس 11 کشورهای همسایه 1 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان پاورپوینت درس یازدهم کشورهای همسایه 1 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان…

پاورپوینت درس 12 کشورهای همسایه 2 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

aval darse 12 motaleat panjom

پاورپوینت درس 12 کشورهای همسایه 2 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان پاورپوینت درس 12 کشورهای همسایه 2 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان پاورپوینت درس دوازدهم کشورهای همسایه 2 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان…

پاورپوینت درس 13 حرکت های زمین مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

aval darse 13 motaleat panjom

پاورپوینت درس 13 حرکت های زمین مطالعات اجتماعی پنجم دبستان پاورپوینت درس 13 حرکت های زمین مطالعات اجتماعی پنجم دبستان پاورپوینت درس سیزدهم حرکت های زمین مطالعات اجتماعی پنجم دبستان…

پاورپوینت درس 14 زندگی در نواحی مختلف جهان مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

aval darse 14 motaleat panjom

پاورپوینت درس 14 زندگی در نواحی مختلف جهان مطالعات اجتماعی پنجم دبستان پاورپوینت درس 14 زندگی در نواحی مختلف جهان مطالعات اجتماعی پنجم دبستان پاورپوینت درس چهاردهم زندگی در نواحی…

پاورپوینت درس 22 بازسازی ویرانه ها مطالعات اجتماعی پنجم

aval darse 22 motaleat panjom

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 22 بازسازی ویرانه ها مطالعات اجتماعی پنجم پاورپوینت درس 22 بازسازی ویرانه ها مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی درس بیست ودوم 22…

پاورپوینت درس 21 کشورگشایان بی رحم مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

aval darse 21 motaleat panjom

پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 21 کشورگشایان بی رحم مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 21 کشورگشایان بی رحم مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی درس بیست ویکم…

پاورپوینت درس 20 وزیران کاردان شهرهای آباد مطالعات اجتماعی پنجم

aval darse 20 motaleat panjom

پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 20 وزیران کاردان شهرهای آباد مطالعات اجتماعی پنجم پاورپوینت درس 20 وزیران کاردان شهرهای آباد مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان پاورپوینت…

پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

aval darse 19 motaleat panjom

پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند درس…

پاورپوینت درس هجدهم سفر به کربلا 2مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

aval darse 18 motaleat panjomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس هجدهم سفر به کربلا (2) مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس هجدهم سفر به کربلا 2مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 18 سفر به کربلا (2) مطالعات اجتماعی پنجم…

پاورپوینت درس هفدهم سفر به کربلا1مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

aval darse 17 motaleat panjomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس هفدهم سفر به کربلا(1) مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس هفدهم سفر به کربلا1مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 17 سفر به کربلا(1) مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت…

پاورپوینت درس شانزدهم مدینه شهر پیامبر مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

aval darse 16 motaleat panjomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس شانزدهم مدینه شهر پیامبر(ص) مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس شانزدهم مدینه شهر پیامبر مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 16 مدینه شهر پیامبر(ص) مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس…

پاورپوینت درس پانزدهم بازگشت از سفر حج مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

aval darse 15 motaleat panjomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس پانزدهم بازگشت از سفر حج مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس پانزدهم بازگشت از سفر حج مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 15 بازگشت از سفر حج مطالعات…

پاورپوینت درس دهم کشور ما چگونه اداره می شود مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

aval darse 10 motaleat panjomاسلاید نمونه

پاورپوینت درس 10 کشور ما چگونه اداره می شود مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی پاورپوینت درس دهم کشور ما چگونه اداره می شود مطالعات دانلود پاورپوینت درس دهم کشور ما…

پاورپوینت درس 9 راه ها وحمل و نقل 2مطالعات اجتماعی پنجم

aval darse 9 motaleat panjomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی پاورپوینت درس 9 راه ها وحمل و نقل 2مطالعات اجتماعی پنجم پاورپوینت درس 9 راه ها وحمل و نقل 2مطالعات اجتماعی پایه…