دسته: پاورپوینت های جامعه شناسی سوم دبیرستان

aval darse5 jameshenasi2 sevomاسلاید نمونه

پاورپوینت درس پنج جامعه شناسی سوم انسانی

پاورپوینت درس پنج جامعه شناسی سوم انسانی فصل دوم هویت وفرهنگ فصل دوم هویت و فرهنگ انتظار مي رود در پايان اين فصل دانش آموز: 1. هويت و ويژگي هاي مختلف آن را بشناسد. 2....

aval darse4 jameshenasi2 sevom

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی سوم انسانی

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی سوم انسانی درس چهارم فرهنگ 2 فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانی اگر آموزه هاي كتاب مطالعات اجتماعي را به خاطر داشته باشيد، مي دانيد هرجامعه اي دارای آرمانهای اجتماعی است....

aval darse3 jameshenasi2 sevom

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی سوم انسانی

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی سوم انسانی درس سوم فرهنگ 1 مفهوم فرهنگ ما با دو واژهء جامعه و فرهنگ آشنا هستیم و این دو واژه را در بسیاری موارد «باهم » به کار می...

aval darse2 jameshenasi2 sevomاسلاید نمونه

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی سوم انسانی

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی سوم انسانی درس دوم نظام اجتماعی ساختار اجتماعی ساختمان کی ورزشگاه را در نظر بگیرید. اگر ورزشگاه در اثر کی حادثۀ طبیعی یاغیرطبیعی فرو ریزد، بسیاری از اجزای ساختمان در...

aval darse1 jameshenasi2 sevomاسلاید نمونه

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی سوم انسانی

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی سوم انسانی فصل اول جامعه و فرهنگ انتظار مي رود در پايان اين فصل دانش آموز: 1.گسترة جهان اجتماعي را بداند و قلمروهاي مختلف آن را از هم تشخيص دهد....

aval darse8 jameshenasi2 sevomاسلاید نمونه

پاورپوینت درس8جامعه شناسی سوم انسانی

پاورپوینت درس8جامعه شناسی سوم انسانی پاورپوینت درس8جامعه شناسی2 رشته ادبیات و علوم انسانی سوم دبیرستان درس هشتم تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی هویت اکتسابی و تحرک اجتماعی کسب هویت های اجتماعی جدید با تغييراتي در...

aval darse7 jameshenasi2 sevomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس7جامعه شناسی سوم انسانی

پاورپوینت درس7جامعه شناسی سوم انسانی پاورپوینت درس7جامعه شناسی2 رشته ادبیات و علوم انسانی سوم دبیرستان درس هفتم بازتولید هویت اجتماعی هویت اجتماعي و جامعه پذیری یک کندوی زنبور عسل را در نظر بگیرید. درآن چندين...

aval darse6 jameshenasi2 sevomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس6 جامعه شناسی سوم انسانی

پاورپوینت درس6 جامعه شناسی سوم انسانی پاورپوینت درس6 جامعه شناسی 2  رشته ادبیات و علوم انسانی درس ششم هویت فردی و اجتماعی تمایز هویت فردی و اجتماعی به پاسخ خود به پرسش كيستي !؟ دوباره...

aval darse14 jameshenasi2 sevomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس14جامعه شناسی سوم انسانی

پاورپوینت درس14جامعه شناسی سوم انسانی درس چهاردهم 14 انواع نظام سیاسی گونه شناسی نظامهای سیاسی با چه ملاک هایی مي توان نظامهای سیاسی را دسته بندي کرد و چه انواعي برای نظام های سیاسی وجود...