دسته: پاورپوینت تاریخ ایران و جهان سوم انسانی

پاورپوینت درس 13 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 13 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 13 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 13 ایران از سقوط صفویه تا پایان حکومت زندیه تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی...

پاورپوینت درس 12 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 12 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 12 ایران در عصر صفویه تاریخ ایران وجهان پاورپوینت درس 12 ایران در عصر صفویه تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس 12 ایران...

پاورپوینت درس 11 عصر جنگ سرد تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 11 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 11 عصر جنگ سرد تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس 11 عصر جنگ سرد (1945- 19٨٩ م. ) مقدمه در درس قبل با...

پاورپوینت درس 10جنگ جهانی دوم تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 10 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 10جنگ جهانی دوم تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس 10 جنگ جهانی دوم ( 1939 – 19٤٥ م . ) مقدمه در درس...

پاورپوینت درس 9 جهان در میان دو جنگ تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 9 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 9 جهان در میان دو جنگ تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس 9 جهان در میان دو جنگ ( 1918 – 1939 م.)...

پاورپوینت درس 8 جنگ جهانی اول تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 8 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 8 جنگ جهانی اول تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 8 جنگ جهانی اوّل (1914-1918م)  تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی درس...

پاورپوینت درس 7 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 7 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 7 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 7 آسیا در قرن نوزدهم مقاومت در برابر استعمار تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی...

پاورپوینت درس 6 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 6 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 6 تاریخ ایران وجهان 2 سوم انسانی پاورپوینت درس 6 آفریقا و آمریکای لاتین در قرن نوزدهم نبرد علیه استعمار تاریخ ایران وجهان 2...

aval darse 5tarikh iran ve jahan2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس 5 اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 5 تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی درس 5 اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم مقدمه در قرن 19 م. تعدادی دیگر از ملت های اروپایی، موفق به تشکیل کشورهای مستقل شدند....