دسته: پاورپوینت زبان هشتم

پاورپوینت درس هفتم سرگرمی های من زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس7زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس هفتم سرگرمی های من زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس 7 زبان انگلیسی هشتم    Lesson 7 My Hobbies Conversation Listen to two students and their English teacher...

پاورپوینت درس ششم روستای من زبان انگلیسی هشتم

پاورپویت درس6زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس ششم روستای من زبان انگلیسی هشتم پاورپویت درس6 روستای من MY WILLAGEزبان انگلیسی پایه هشتم Lesson 6 My Village روستای من Conversation Listen to Sam and Hamid talking...

پاورپوینت درس پنجم شهر من زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس5 زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس پنجم شهر من زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس 5شهر من MY CITY زبان انگلیسی پایه هشتم         Lesson 5 My City      Conversation Listen to Morteza...

پاورپوینت درس چهارم سلامتی من زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس4زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس 4 سلامتی من زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس چهارم سلامتی من زبان انگلیسی هشتم         Lesson 4 My Health سلامتی من Conversation Listen to the English teacher...

پاورپوینت درس2زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس2زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس2زبان انگلیسی پایه هشتم        Lesson 2 My Week        Conversation Listen to the English teacher and the student talking about helping aclassmate. درس2: هفته من مکالمه: به گفتگوی...