پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "پاورپوینت های سوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی"

پاورپوینت درس 9 خورشید پنهان دین وزندگی سوم دبیرستان

avaldarse9dinozendegisevom

پاورپوینت درس 9 خورشید پنهان دین وزندگی سوم دبیرستان پاورپوینت درس 9 خورشید پنهان دین وزندگی سوم دبیرستان پاورپوینت درس نهم خورشید پنهان دین وزندگی سوم دبیرستان پاورپوینت درس نهم…

پاورپوینت درس سیزده زمینه های کودتای 28 مرداد تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان

avavl darse 13 tarikh mosare3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس سیزده زمینه های کودتای 28 مرداد تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان پاورپوینت درس سیزده زمینه های کودتای 28 مرداد تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان پاورپوینت درس 13 زمینه…

پاورپوینت درس دوازدهم نهضت ملی شدن صنعت نفت تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان

avavl darse 12 tarikh mosare3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس دوازدهم نهضت ملی شدن صنعت نفت تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان پاورپوینت درس دوازدهم نهضت ملی شدن صنعت نفت تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان پاورپوینت درس 12 نهضت…

پاورپوینت درس11اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن تاریخ معاصر

avavl darse 11 tarikh mosare3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس یازدهم اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان پاورپوینت درس11اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن تاریخ معاصر پاورپوینت درس 11 اشغال ایران…

پاورپوینت درس دهم سقوط رضا شاه تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان

avavl darse 10 tarikh mosare3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس دهم سقوط رضا شاه تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان پاورپوینت درس دهم سقوط رضا شاه تاریخ معاصر ایران سوم پاورپوینت درس دهم سقوط رضا شاه تاریخ معاصر ایران…

پاورپوینت درس نهم ویژگی های حکومت رضاشاه تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان

avavl darse 9 tarikh mosare3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس نهم ویژگی های حکومت رضاشاه تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان پاورپوینت درس نهم ویژگی های حکومت رضاشاه تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان پاورپوینت درس 9 ویژگی های حکومت رضاشاه تاریخ…

پاورپوینت درس هشتم رضاخان تثبیت قدرت تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان

avavl darse 8 tarikh mosare3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس هشتم رضاخان تثبیت قدرت تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان پاورپوینت درس هشتم رضاخان تثبیت قدرت تاریخ معاصر ایران سوم پاورپوینت درس 8 رضاخان تثبیت قدرت تاریخ معاصر ایران…

پاورپوینت درس هفتم کودتای 1299 تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان

avavl darse 7 tarikh mosare3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس هفتم کودتای 1299 تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان پاورپوینت درس هفتم کودتای 1299 تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان پاورپوینت درس 7 کودتای 1299 تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان…

پاورپوینت درس چهارم بازی های المپیک زبان انگلیسی سوم دبیرستان

aval darse 4 zaban englisi sevome dabirestanاسلایدمعرفی

پاورپوینت درس چهار بازی های المپیک زبان انگلیسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس چهارم بازی های المپیک زبان انگلیسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس 4 بازی های المپیک زبان انگلیسی سوم دبیرستان…

پاورپوینت درس 9 جمله ساده و اجزای آن زبان فارسی سوم دبیرستان

aval darse 9 zaban farsi3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس 9 زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس 9 جمله ساده و اجزای آن زبان فارسی سوم دبیرستان درس نهم9 جملۀ ساده و اجزای آن آموختیم که جملهٔ مستقل…

پاورپوینت درس 8 زندگی نامه نویسی زبان فارسی سوم دبیرستان

اسلاید معرفیaval darse 8 zaban farsi3

پاورپوینت درس 8 زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس 8 زندگی نامه نویسی زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس 8 زندگی نامه نویسی زبان فارسی سوم دبیرستان به استثنای رشته…

پاورپوینت درس 7 گروه فعلی زبان فارسی سوم دبیرستان

aval darse 7 zaban farsi3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس 7 زبان فارسی سوم دبیرستان پاورپوینت درس 7 گروه فعلی زبان فارسی سوم دبیرستان   پاورپوینت درس 7 گروه فعلی زبان فارسی سوم دبیرستان رشته های ریاضی فیزیک…

پاورپوینت درس پنجم تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان

avavl darse 5 tarikh mosare3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس پنجم تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان درس پنجم مشروطه در دورۀ محمّدعلی شاه در این درس با مشکل های موجود بر سر راه اوّلین دورة مجلس شورای ملّی،و…

پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان

avavl darse 4 tarikh mosare3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان درس چهارم آغاز حرکت مردم علیه استبدادو پیروزی نهضت مشروطه در این درس با سیر حوادث و رویدادهایی که به پیروزی نهضت…