پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "پاورپوینت های زبان فارسی سوم دبیرستان رشته علوم انسانی"

پاورپوینت درس نوشته های ادبی 3 زبان فارسی سوم انسانی

پاورپوینت درس 13 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس نوشته های ادبی 3 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس نوشته های ادبی ( 3) زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس…

پاورپوینت درس 12 دستور خط فارسی 2 زبان فارسی سوم انسانی

پاورپوینت درس 12 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 12 دستور خط فارسی 2 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 12 دستور خطِّ فارسی (2) زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت…

پاورپوینت درس یازدهم ساختمان واژه 1 زبان فارسی سوم انسانی

پاورپوینت درس 11 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس یازدهم ساختمان واژه 1 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 11 ساختمان واژه (1) زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس یازدهم…

پاورپوینت درس 10 نوشته های ادبی 2 زبان فارسی سوم انسانی

پاورپوینت درس 10 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 10 نوشته های ادبی 2 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 10 نوشته های ادبی (2) زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت…

پاورپوینت درس 9 گروه اسمی زبان فارسی سوم انسانی

پاورپوینت درس 9 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 9 گروه اسمی زبان فارسی سوم انسانی درس نهم  9 گروه اسمی خواندیم که گروه اسمی از یک اسم به عنوان…

پاورپوینت درس 7 جمله ساده و اجزای آن زبان فارسی سوم انسانی

پاورپوینت درس 7 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 7 جمله ساده و اجزای آن زبان فارسی سوم انسانی درس هفتم 7 جملۀ ساده و اجزای آن آموختیم که جملهٔ…

پاورپوینت درس 6 دستور خط فارسی 1 زبان فارسی سوم انسانی

پاورپوینت درس 6 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 6 دستور خط فارسی 1 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 6 دستور خط فارسی (1)زبان فارسی سوم انسانی درس ششم6…

پاورپوینت درس 5 واژه و واژگان در زبان زبان فارسی سوم انسانی

پاورپوینت درس 5 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 5 واژه و واژگان در زبان زبان فارسی سوم انسانی درس پنجم 5 واژه و واژگان در زبان بر اساس آنچه…

پاورپوینت درس 4 نمایشنامه فیلم نامه زبان فارسی سوم انسانی

پاورپوینت درس 4 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 4 نمایشنامه فیلم نامه زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 4 نمایشنامه_ فیلم نامه زبان فارسی سوم انسانی درس چهارم4 نمایشنامه_…

پاورپوینت درس 3 مطابقت نهاد و فعل گروه فعلی زبان فارسی سوم انسانی

پاورپوینت درس 3 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 3 مطابقت نهاد و فعل گروه فعلی زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 3 مطابقت نهاد و فعل – گروه فعلی…

پاورپوینت درس 2 جمله زبان فارسی سوم انسانی

پاورپوینت درس 2 جمله زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 2 جمله زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 2 زبان فارسی سوم انسانی درس دوم2 جمله سال پیش خواندیم که…

پاورپوینت درس ۱ قواعد ترکیب زبان فارسی سوم انسانی

پاورپوینت درس ۱ قواعد ترکیب زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس ۱ قواعد ترکیب زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس ۱ زبان فارسی سوم انسانی درس اوّل 1 قواعد ترکیب…

پاورپوینت درس 8 نوشته های ادبی 1 زبان فارسی سوم علوم انسانی

پاورپوینت درس 8 زبان فارسی سوم علوم انسانی پاورپوینت درس 8 نوشته های ادبی 1 زبان فارسی سوم علوم انسانی پاورپوینت درس 8 نوشته های ادبی(1) زبان فارسی سوم علوم…

پاورپوینت درس26 زبان فارسی سوم انسانی

پاورپوینت درس26 زبان فارسی سوم انسانی درس بیست وششم دستور تاریخی ( 4) در این بخش، کاربرد تاریخی نقش نماها را بررسی می کنیم: نشانۀ ندا ٭ در گذشته یکی…