پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "پاورپوینت های زبان فارسی سوم دبیرستان رشته علوم انسانی"

پاورپوینت درس 13 زبان فارسی سوم انسانی

aval darse 13 zaban farsi3 ensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 13 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس نوشته های ادبی ( 3) زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس سیزدهم زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس سیزدهم نوشته های…

پاورپوینت درس 12 زبان فارسی سوم انسانی

aval darse 12 zaban farsi3 ensaniاسلایدمعرفی

پاورپوینت درس 12 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 12 دستور خطِّ فارسی (2) زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس دوازدهم زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس دوازدهم دستور خطِّ…

پاورپوینت درس 11 زبان فارسی سوم انسانی

aval darse 11 zaban farsi3 ensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 11 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 11 ساختمان واژه (1) زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس یازدهم ساختمان واژه (1) زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس یازدهم…

پاورپوینت درس 10 زبان فارسی سوم انسانی

aval darse 10 zaban farsi3 ensaniاسلاید معرفیاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 10 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 10 نوشته های ادبی (2) زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس دهم زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس دهم نوشته های…

پاورپوینت درس 9 زبان فارسی سوم انسانی

aval darse 9 zaban farsi3 ensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 9 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 9 گروه اسمی زبان فارسی سوم انسانی درس نهم  9 گروه اسمی خواندیم که گروه اسمی از یک اسم به عنوان…

پاورپوینت درس 7 زبان فارسی سوم انسانی

aval darse 7 zaban farsi3 ensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 7 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 7 جملۀ ساده و اجزای آن زبان فارسی سوم انسانی درس هفتم 7 جملۀ ساده و اجزای آن آموختیم که جملهٔ…

پاورپوینت درس 6 زبان فارسی سوم انسانی

aval darse 6 zaban farsi3 ensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 6 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 6 دستور خط فارسی (1)زبان فارسی سوم انسانی درس ششم6 دستور خط فارسی (1) «دستور خطّ فارسی » چیست؟ با «دستور…

پاورپوینت درس 5 زبان فارسی سوم انسانی

aval darse 5 zaban farsi3 ensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 5 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 5 واژه و واژگان در زبان زبان فارسی سوم انسانی درس پنجم 5 واژه و واژگان در زبان بر اساس آنچه…

پاورپوینت درس 4 زبان فارسی سوم انسانی

aval darse 4 zaban farsi3 ensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 4 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 4 نمایشنامه_ فیلم نامه زبان فارسی سوم انسانی درس چهارم4 نمایشنامه_ فیلم نامه در کتاب ادبیّات فارسی امسال و سال های…

پاورپوینت درس 3 زبان فارسی سوم انسانی

aval darse 3 zaban farsi3 ensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 3 زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 3 مطابقت نهاد و فعل – گروه فعلی زبان فارسی سوم انسانی درس سوم 3 مطابقت نهاد و فعل – گروه…

پاورپوینت درس 2 جمله زبان فارسی سوم انسانی

aval darse 2 zaban farsi3 ensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 2 جمله زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس 2 زبان فارسی سوم انسانی درس دوم2 جمله سال پیش خواندیم که جملهٔ مستقل بزرگ ترین واحد زبانی است که…

پاورپوینت درس ۱ قواعد ترکیب زبان فارسی سوم انسانی

aval darse 1 zaban farsi3 ensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس ۱ قواعد ترکیب زبان فارسی سوم انسانی پاورپوینت درس ۱ زبان فارسی سوم انسانی درس اوّل 1 قواعد ترکیب انتقال پیام از ذهنی به ذهن دیگر، به وسیلهٔ…

پاورپوینت درس 8 زبان فارسی سوم علوم انسانی

aval darse 8 zaban farsi3 ensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 8 زبان فارسی سوم علوم انسانی پاورپوینت درس 8 نوشته های ادبی(1) زبان فارسی سوم علوم انسانی درس هشتم8 نوشته های ادبی(1) زبان دو نوشتهٔ زیر را با…

پاورپوینت درس26 زبان فارسی سوم انسانی

پاورپوینت درس26 زبان فارسی سوم انسانی درس بیست وششم دستور تاریخی ( 4) در این بخش، کاربرد تاریخی نقش نماها را بررسی می کنیم: نشانۀ ندا ٭ در گذشته یکی…