پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "پاورپوینت های زبان فارسی دوم دبیرستان"

پاورپوینت درس پنجم زبان فارسی دوم دبیرستان

aval darse 5 zaban farsi2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس پنجم زبان فارسی دوم دبیرستان درس پنجم انواع نوشته نوشته های زیر را بخوانید؛ آنها را باهم مقایسه کنید و سپس درباره تفاوت زبان، بیان وقالب آنها و…

پاورپوینت درس چهارم زبان فارسی دوم دبیرستان

aval darse 4 zaban farsi2اسلاید معرفی ونمونه

پاورپوینت درس چهارم زبان فارسی دوم دبیرستان درس چهارم جمله و اجزای آن می دانیم که جمله به دو بخش نهاد و گزاره تقسیم می شود. نهاد جایگاه گروه اسمی…

پاورپوینت درس سوم زبان فارسی دوم دبیرستان

aval darse 3 zaban farsi2اسلاید معرفی و نمونه

پاورپوینت درس سوم زبان فارسی دوم دبیرستان درس سوم ویرایش به صفحه ای از یک متن ویرایش شده توجّه کنید: برای ویرایش نوشتهٔ صفحهٔ قبل، علایم نگارشی را به درستی…

پاورپوینت درس دوم زبان فارسی دوم دبیرستان

aval darse2zaban farsi2 اسلاید معرفی

پاورپوینت درس دوم زبان فارسی دوم دبیرستان درس دوم جمله نهاد، گزاره سال گذشته با جمله آشنا شدیم و آموختیم که: جمله سخنی است که از نهاد و گزاره تشکیل…

پاورپوینت درس اول زبان فارسی دوم دبیرستان

اسلاید معرفیaval darse1zaban farsi2

پاورپوینت درس اول زبان فارسی دوم دبیرستان درس اوّل زبان و گفتار زبان و گفتار چه تفاوتی باهم دارند؟ منظور از نمود آوایی زبان چیست؟ حتماً برای شما هم پیش…

پاورپوینت درس28 زبان فارسی دوم دبیرستان

aval darse 28 zaban farsi2deاسلاید معرفی

پاورپوینت درس28 زبان فارسی دوم دبیرستان درس بیست و هشتم گزارش نویسی گزارش بازدید از کتابخانۀ آیت اللّه مرعشی نجفی قم، آبان 1376 السّلام علیک یا بنت موسی بن جعفر…

پاورپوینت درس27 زبان فارسی دوم دبیرستان

aval darse 27 zaban farsi2deاسلاید معرفی

پاورپوینت درس27 زبان فارسی دوم دبیرستان درس بیست و هفتم جملۀ مرکّب الف( برادر شما موضوع را می دانست. ب( برادر شما زود آمدن ما را می دانست. پ( برادر…

پاورپوینت درس26 زبان فارسی دوم دبیرستان

پاورپوینت درس26 زبان فارسی دوم دبیرستان درس بیست و ششم املاگزینش های املایی (2) جدول در این درس و درس املای گذشته گروه های شش گانه را بررسی کردیم و…

پاورپوینت درس25زبان فارسی دوم دبیرستان

aval darse 25 zaban farsi2deاسلاید معرفی

پاورپوینت درس25زبان فارسی دوم دبیرستان درس بیست و پنجم مقاله نویسی (2) مقالهٔ زیر را با هم می خوانیم. کتاب و کتاب خوانی در روزگار ما دیگر نیازی نیست بگوییم:…

پاورپوینت درس24زبان فارسی دوم دبیرستان

aval darse 24 zaban farsi2deاسلاید معرفی

پاورپوینت درس24زبان فارسی دوم دبیرستان درس بیست و چهارم نظام دستوری زبان( ساخت واژه) در سال پیش آموختیم که زبان شناسان، زبان را در سه سطح بررسی می کنند: واج…

پاورپوینت درس23زبان فارسی دوم دبیرستان

aval darse 23 zaban farsi2deاسلاید معرفی

پاورپوینت درس23زبان فارسی دوم دبیرستان درس بیست و سوم گروه قیدی گروه قیدی بخشی از جمله است که جمله یا جزئی از آن را مقید می کند یا توضیحی به…

پاورپوینت درس22 زبان فارسی دوم دبیرستان

aval darse 22 zaban farsi2deاسلاید معرفی

پاورپوینت درس22 زبان فارسی دوم دبیرستان درس بیست و دوم مقاله نویسی(1) یکی از قالب های نگارشی مقاله است. شما تاکنون مقاله های زیادی با موضوعات گوناگون را در مطبوعات،…

پاورپوینت درس21 زبان فارسی دوم دبیرستان

aval darse 21 zaban farsi2deاسلاید معرفی

پاورپوینت درس21 زبان فارسی دوم دبیرستان درس بیست و یکم املا     گزینش های املایی(1) اکنون با دقّت در جدول صفحهٔ قبل به توضیح چند نکته توجّه کنید. 1) کلماتی…

پاورپوینت درس ششم خط و نوشتار زبان فارسی دوم دبیرستان

پاورپوینت درس6زبان فارسی دوم دبیرستان پاورپوینت درس ششم خط و نوشتار زبان فارسی دوم دبیرستان پاورپوینت درس 6 خط و نوشتار زبان فارسی دوم دبیرستا پاورپوینت درس ششم زبان فارسی…