پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "جامعه شناسی1 دوم انسانی"

پاورپوینت درس سیزدهم اقتصاد و معیشت تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم

avaldarse13tarikh1dahomensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 13 تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس 13 اقتصاد و معیشت تاریخ1ایران و جهان باستان پایه دهم پاورپوینت درس سیزده اقتصاد و…

پاورپوینت درس دهم اشکانیان و ساسانیان تاریخ ایران و جهان باستان دهم

avaldarse10tarikh1dahomensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 10 تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس دهم اشکانیان و ساسانیان تاریخ ایران پاورپوینت درس دهم اشکانیان و ساسانیان تاریخ 1 ایران…

پاورپوینت درس اول کنش های ما جامعه شناسی دهم

avaldarse1jemeshenasidahomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 1 کنش های ما جامعه شناسی دهم رشته انسانی پاورپوینت درس اول کنش های ما جامعه شناسی دهم پاورپوینت درس اول جامعه شناسی 1 دهم رشته انسانی پاورپوینت…

پاورپوینت درس دوم پدیده های اجتماعی جامعه شناسی دهم

avaldarse2jemeshenasidahomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 2 پدیده های اجتماعی جامعه شناسی دهم رشته انسانی پاورپوینت درس دوم پدیده های اجتماعی جامعه شناسی دهم پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی 1 دهم رشته انسانی پاورپوینت…

پاورپوینت درس سوم جهان اجتماعی جامعه شناسی دهم

avaldarse3jemeshenasidahomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 3 جهان اجتماعی جامعه شناسی دهم رشته انسانی پاورپوینت درس سوم جهان اجتماعی جامعه شناسی دهم پاورپوینت درس سوم جهان اجتماعی جامعه شناسی دهم پاورپوینت درس سوم جامعه…

پاورپوینت درس چهارم تشریح جهان اجتماعی جامعه شناسی دهم

avaldarse4jemeshenasidahomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 4 تشریح جهان اجتماعی جامعه شناسی دهم رشته انسانی پاورپوینت درس چهارم تشریح جهان اجتماعی جامعه شناسی دهم پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی 1 دهم رشته انسانی پاورپوینت…

پاورپوینت درس پنجم جهان های اجتماعی جامعه شناسی دهم

avaldarse5jemeshenasidahomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 5 جهان های اجتماعی جامعه شناسی دهم رشته انسانی پاورپوینت درس پنجم جهان های اجتماعی جامعه شناسی دهم پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی 1 دهم رشته انسانی پاورپوینت…

پاورپوینت درس ششم پیامدهای جهان اجتماعی جامعه شناسی دهم

avaldarse6jemeshenasidahomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس ششم جامعه شناسی دهم رشته انسانی پاورپوینت درس ششم پیامدهای جهان اجتماعی جامعه شناسی دهم پاورپوینت درس ششم پیامدهای جهان اجتماعی جامعه شناسی دهم رشته انسانی پاورپوینت درس…

پاورپوینت درس هفتم ارزیابی جهان های اجتماعی جامعه شناسی دهم

avaldarse7jemeshenasidahomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی دهم رشته انسانی پاورپوینت درس هفتم ارزیابی جهان های اجتماعی جامعه شناسی دهم پاورپوینت درس هفتم ارزیابی جهان های اجتماعی جامعه شناسی دهم رشته انسانی…

پاورپوینت درس 7 جامعه شناسی دوم انسانی

aval jame shenasi1 dovom dabirestan darse7اسلاید معرفی

پاورپوینت درس 7 جامعه شناسی دوم انسانی درس هفتم پیشینه علوم اجتماعی در یونان وجهان اسلام موضوع و اهمیت علوم اجتماعی علوم اجتماعی قبل از قرن نوزدهم نیز در تاریخ…

پاورپوینت درس 6 جامعه شناسی دوم انسانی

aval jame shenasi1 dovom dabirestan darse6اسلاید معرفی

پاورپوینت درس 6 جامعه شناسی دوم انسانی درس ششم تاريخچه جامعه شناسی جامعه شناسی پوزيتيويستی علوم اجتماعی در طول تاریخ اندیشة بشری به صورت های گوناگون حضور داشته است؛ در…

پاورپوینت درس پنج جامعه شناسی دوم انسانی

aval jame shenasi1 dovom dabirestan darse5اسلاید معرفی

پاورپوینت درس پنج جامعه شناسی دوم انسانی درس پنجم علوم اجتماعی تعریف علوم اجتماعی هر علمی، از جهات مختلف، با علوم دیگر تمایز دارد؛ مانند موضوع،هدف و روش. علوم اجتماعی…

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی دوم انسانی

aval jame shenasi1 dovom dabirestan darse4اسلایدمعرفی

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی دوم انسانی درس چهارم كنش اجتماعی در سال گذشته یاد گرفتیم که انسان موجودی اجتماعی است. دردرس های گذشته نیز با معنای کنش انسانی آشنا…

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی دوم انسانی

aval jame shenasi1 dovom dabirestan darse2اسلاید معرفی

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی دوم انسانی درس دوم علوم انسانی تعریف علوم انسانی شما امسال رشتة تحصیلی علوم انسانی را انتخاب کرده اید.آیا تاکنون دربارة آن اندیشیده اید؟ شما…